Hotărârea nr. 22/2003

HOTARAREnr. 22 din 2003-01-28 HOTARIRE 22 din 28/01/2003 PRIVIND DELEGAREA COMPETENTEI CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 PENTRU STABILIREA CUANTUMULUI TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE LA NIVELUL FIECARUI SECTOR
HOT. 22 28/01/2003
HOTARIRE 22 din 28/01/2003

HOTARIRE     22 din 28/01/2003

PRIVIND DELEGAREA COMPETENTEI CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 PENTRU STABILIREA CUANTUMULUI TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE LA NIVELUL FIECARUI SECTOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind delegarea competentei catre Consiliile locale ale sectoarelor 1-6

pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate la nivelul

fiecarui sector

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul comun de specialitate al Directiei de Utilitati Publice, Directia Generala Protectia Mediului, Directia Impozite si Taxe, Directia Generala Buget si Executie Bugetara si Directia Financiar Contabilitate;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile Legii nr.189/1998, privind finantrele publice locale si ale art.1.03.din H.G. nr.1278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr.36/2002, privind impozitele si taxele locale;

            In temeiul prevederilor art.95 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 - Pentru anul 2003 se aproba exercitarea de catre Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pe teritoriul muncipiului Bucuresti, cu incepere de la data prezentei hotarari.

            Art.2 – Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1 – 6 ale municipiului Bucuresti.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 28.01.2003

Nr. 22