Hotărârea nr. 214/2003

HOTARAREnr. 214 din 2003-08-28 HOTARIRE 214 din 28/08/2003 SE APROBA VIRARILE DE CREDITE BUGETARE PE ANUL 2003 CUPRINSE IN ANEXA
HOT. 214 28/08/2003
HOTARIRE 214 din 28/08/2003

HOTARIRE    214 din 28/08/2003

SE APROBA VIRARILE DE CREDITE BUGETARE PE ANUL 2003 CUPRINSE IN ANEXA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea virarii unor credite bugetare din bugetul C.G.M.B.

pe anul 2003

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul comun de specialitate al Directiei Resurse Umane, Directiei Financiar-Contabilitate si Directiei Buget;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr. 189/1998, Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002;

            Avand in vedere prevederile Hotararii C.G.M.B. nr. 129/22.05.2003 privind infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti si nr. 140/22.05.2003 privind infiintarea Serviciului de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. “d” si art. 46 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art. 1. Se aproba virarile de credite bugetare pe anul 2003 cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2. Primarul General va introduce modificarile aprobate prin prezenta hotarare in structura bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003.

 

           

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 28.08.2003

Nr. 214


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                      Hot. Nr. 214/2003

                                                                                                                                                                        Anexa 1

 

 

Virari credite bugetare

din bugetul C.G.M.B. pe anul 2003

 

 

Ordonator/

Indicator

Cod

 

Prevederi

aprobate

Influente (virari credite)

Prevederi

actualizate

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

TOTAL CHELTUIELI

5002

10.310.098.913

-100.000

-100.000

200.000

 

 

10.310.098.913

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

2

280.797.684

0

0

0

0

0

280.797.684

CHELTUIELI MATERIALE

20

2.029.398.000

0

0

56.000

175.800

231.800

2.029.629.800

TRANSFERURI

40

48.902.000

-100.000

-100.000

144.000

-345.800

-401.800

48.500.200

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajutoare sociale

4008

500.000

-100.000

-100.000

200.000

0

0

500.000

Asociatii si fundatii

4041

1.500.000

0

0

-56.000

-345.800

-401.800

1.098.200

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.866.655.229

0

0

0

170.000

170.000

3.866.825.229

Investitii ale institutiilor publice

72

1.788.253.629

0

0

0

170.000

170.000

1.788.423.629

din total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

 

 

 

 

Cap. AUTORITATI PUBLICE

5102

286.950.000

0

0

-992.710

-1.021.648

-2.014.358

284.935.642

Subcap. Autoritati executive

510205

286.950.000

0

0

-992.710

-1.021.648

-2.014.358

284.935.642

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                      Hot. Nr. 214/2003

                                                                                                                                                                        Anexa 2

 

 

Virari credite bugetare

din bugetul C.G.M.B. pe anul 2003

 

 

Ordonator/

Indicator

Cod

 

Prevederi

aprobate

Influente (virari credite)

Prevederi

actualizate

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

CHELTUIELI DE PERSONAL

2

101.520.000

0

0

-992.710

-1.021.648

-2.014.350

99.505.642

Cheltuieli cu salariile
10