Hotărârea nr. 212/2003

HOTARAREnr. 212 din 2003-08-28 HOTARIRE 212 din 28/08/2003 SE APROBA CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA, PE 49 ANI, A TERENULUI SITUAT IN SOS. MIHAI BRAVU, NR. 189, SECTORUL 2
HOT. 212 28/08/2003
HOTARIRE 212 din 28/08/2003

HOTARIRE    212 din 28/08/2003

SE APROBA CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA, PE 49  ANI, A TERENULUI SITUAT IN SOS. MIHAI BRAVU, NR. 189, SECTORUL 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren apartinand

domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 265 mp.,

situat in Sos. Mihai Bravu, nr. 189, sectorul 2, pentru realizarea unei

locuinte

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 50/1991-privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 si ale art. 1 alin (2) si art. 10 alin (1) si art. 3 din Legea nr. 219/1998-privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 23/28.03.2002 prin care se aproba Proiectul de Urbanism de Detaliu pentru realizarea unei locuinte pe terenul situat in Sos. Mihai Bravu nr. 189, sectorul 2;

            In baza prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 202/1999;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. “h”, art. 125 alin. (2) ale Legii nr. 215 alin (2)-Legea administratiei publice locale;

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art. 1. Se aproba concesionarea prin licitatie publica, pe 49 ani, a terenului situat in Sos. Mihai Bravu, nr. 189, sectorul 2, cu o suprafata de 265 mp., identificat conform planului anexat, in vederea realizarii unei locuinte.

 

            Art. 2. Redeventa minima anuala se va determina, la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului nr. 218/1997 si prin Dispozitia Primarului General al Municipiului Bucuresti nr. 2010/2001.

 

            Art. 3. Componenta comisiei de licitatie este stabilita prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 202/1999 si prin Dispozitia Primarului General al Municipiului Bucuresti nr. 2010/2001.

            Art. 4. Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice va incheia contractul de concesiune iar Directia de Urmarire Creante si facturi va raspunde de incasarea redeventei.

            Art. 5. Hotararea C.G.M.B. nr. 46/2003 se abroga.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 28.08.2003

Nr. 212