Hotărârea nr. 209/2003

HOTARAREnr. 209 din 2003-07-10 HOTARIRE 209 din 10/07/2003 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2003
HOT. 209 10/07/2003
HOTARIRE 209 din 10/07/2003

HOTARIRE    209 din 10/07/2003

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003

 

          Avand in vedere Raportul Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Generale Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998, Legii bugetului de stat pe anul 2003, nr.631/2002;

          In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit."d" si art.46 alin.(3) din legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

h o t a r a s t e:

 

          Art.1.- Bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003 - prevederi rectificate - asa cum a fost aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.184 din 26.06.2003, se rectifica la cheltuieli cu suma de +30.000.000 mii lei.

                   Suma de 30.000.000 mii lei cu care se suplimenteaza cheltuielile se asigura din disponibilul fondului de rulment al bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si se repartizeaza la capitolul "Servicii si dezvoltare publica si locuinte", subcapitolul "Intretinerea si repararea strazilor", titlul "Cheltuieli de capital".

 

          Art.2.- Art.7 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.37 din 13.02.2003, privind aprobarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003 se modifica si are urmatorul continut:

          <Din disponibilul fondului de rulment inregistrat la 01.01.2003 se repartizeaza pentru finantarea unor cheltuieli de investitii suma de 130.000.000 mii lei astfel:

(1)             100.000.000 mii lei pentru finantarea unor investitii la capitolul "Servicii si dezvoltare publica si locuinte", subcapitolul "Retele centrale si puncte termice", beneficiar RADET,

(2)             30.000.000 mii lei pentru finantarea unor investitii la capitolul "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" subcapitolul "Intretinerea si repararea strazilor", beneficiar Primaria Municipiului Bucuresti.

Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.299 din 19.12.2002, privind utilizarea disponibilului fondului de rulment pe anul 2003 isi inceteaza aplicabilitatea>.

 

Art.3.- Conform celor de mai sus, bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003, prevederi rectificate se stabileste astfel:

*        10.180.098.913 mii lei la venituri   si

*        10.310.098.913 mi lei la cheltuieli.

Diferenta dintre venituri si cheltuieli de 130.000.000 mii lei se acopera din fondul de rulment, in conformitate cu art.32 alin.(3) din Legea finantelor publice locale nr.189/1998.

 

Art.4.- Ordonatorul principal de credite (primarul general) va introduce modificarile aprobate prin prezenta hotarare in nivelul si structura bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003.

 

         

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 10.07.2003

Nr. 209