Hotărârea nr. 207/2003

HOTARAREnr. 207 din 2003-07-10 HOTARIRE 207 din 10/07/2003 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI (FUNCTII PUBLICE, FUNCTII CONTRACTUALE), STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI STRAZILOR
HOT. 207 10/07/2003
HOTARIRE 207 din 10/07/2003

HOTARIRE    207 din 10/07/2003

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI (FUNCTII PUBLICE, FUNCTII CONTRACTUALE), STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI STRAZILOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi

(functii publice, functii contractuale), statul de functii si a

Regulamentului de organizare si functionare ale

Administratiei Strazilor

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii;

            In aplicarea prevederilor art.XVI din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si combaterea coruptiei, ale Legii nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.191/2002, privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.24/2000, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobate prin Legea nr.220/2003, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.192/2002, privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, aprobate prin Legea nr.228/2003;

            Vazand avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.4605/20.06.2003 si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.”e” si ale art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Articol unic - Se aproba organigrama, numarul total de posturi (functii publice, functii contractuale), statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare ale Administratiei Strazilor, conform anexelor 1, 2, 3, 3a si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 10.07.2003

Nr.207


 

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADMINISTRATIA STRAZILOR

ANEXA NR.2 LA HCGMB NR.207/10.07.2003

 

 

ECHIVALAREA FUNCTIILOR PUBLICE PREVAZUTE IN OUG

192/2002 SI LEGEA 161/2003 CU FUNCTIILE DE SPECIALITATE PREVAZUTE

IN OUG 191/2002

 

FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE

 

Nr.posturi

Procent/

indemnizatie

conducere

Anexa la OUG 192/2002

si Legea 161/2003

Director executiv

1

50%

Anexa nr.IV/C

Director executiv adjunct

2

40%

Anexa nr.IV/C

Contabil Sef

1

40%

Anexa nr.IV/C

Sef serviciu

7

30%

Anexa nr.IV/C

Sef birou

2

25%

Anexa nr.IV/C

TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE

13

 

 

 

 

 

FUNCTII PUBLICE

 

Functia

Clasa/studii

Grad

Nr.posturi

Anexa la OUG 192/2002

Consilier

I S

superior

9

Anexa nr.IV

Consilier juridic

I S

superior

2

Anexa nr.IV

Ref.de spec.

II SSD

superior

3

Anexa nr.IV

Referent

III M

superior

9

Anexa nr.IV

Consilier

I S

principal

18

Anexa nr.IV

Consilier juridic

I S

principal

2

Anexa nr.IV

Auditor

I S

superior

1

Anexa nr.IV

Auditor

I S

principal

2

Anexa nr.IV

Ref.de spec.

II SSD

principal

6

Anexa nr.IV

Referent

III M

principal

18

Anexa nr.IV

Consilier

I S

asistent

7

Anexa nr.IV

Consilier juridic

I S

asistent

2

Anexa nr.IV

Auditor

I S

asistent

2

Anexa nr.IV

Inspector

I S

asistent

6

Anexa nr.IV

Ref.de spec.

II SSD

asistent

4

Anexa nr.IV

Referent

III M

asistent

14

Anexa nr.IV

Inspector

I S

debutant

5

Anexa nr.IV

Ref.de spec.

II SSD

debutant

1

Anexa nr.IV

Referent

III M

debutant

4