Hotărârea nr. 204/2003

HOTARAREnr. 204 din 2003-07-10 HOTARIRE 204 din 10/07/2003 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A NUMARULUI DE POSTURI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 204 10/07/2003
HOTARIRE 204 din 10/07/2003

HOTARIRE    204 din 10/07/2003

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A NUMARULUI DE POSTURI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii ale Primariei Muncipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii;

            In aplicarea prevederilor art.XVI din Legea nr.161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si combaterea coruptiei, ale Legii nr.188/1999, privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.3 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata prin Legea nr.247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.191/2002, privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.24/2000, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatillor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobate prin Legea nr.220/2003, ale ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.192/2002, privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, aprobate prin Legea nr.228/2003;

            Vazand avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit."e", art.46 alin.(1), precum si ale art.68 alin.(1) lit."t" din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

h o t a r a s t e :

 

            Art.1.- Se aproba organigrama si numarul de posturi al aparatului propriu de specialitate ale Primariei Municipiului Bucuresti, conform anexei nr.1.

            Art.2.- Se aproba statul de functii al Primariei Municipiului Bucuresti, conform anexei nr.2.

            Art.3.- Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.4.- Prezenta hotarare va fi reanalizata in cadrul sedintei ordinare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din septembrie 2003.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 10.07.2003

Nr.204.


PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                                                   Anexa nr.1 la H.C.G.M.B nr. 204/10.07.2003 

 

ORGANIGRAMA