Hotărârea nr. 203/2003

HOTARAREnr. 203 din 2003-07-10 HOTARIRE 203 din 10/07/2003 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. A 300 DE AMPLASAMENTE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ANEXA B COMPLETATA PRIN HCGMB NR. 29/2009
HOTARARE nr. 203 din 10/07/2003
HOTARIRE 203 din 10/07/2003

HOTARIRE    203 din 10/07/2003

PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. A 300 DE AMPLASAMENTE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind atribuirea in folosinta gratuita catre S.C. Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. a 300 de amplasamente din domeniul public al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate comun al Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directiei Generale Juridic, Contencios si Legislatie, Directiei Generale de Inspectie si Control General, Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru si al Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Avand in vedere Protocolul semnat intre Primaria Municipiului Bucuresti, autoritatile publice locale ale sectoarelor 1-6, Clubul Roman de Presa (C.R.P.), Patronatul Difuzorilor de Presa (A.D.D.R.) Bucuresti si Patronatul Difuzorilor de Presa si Carte, din data de 18.11.2002, precum si memoriul adresat Primarului General, din care rezulta asocierea reprezentantilor editorilor si difuzorilor de presa in “Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa” S.A.

            Tinand seama de prevederile hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea proiectului de urbanism de interes public “Retea de amplasamente pentru punctele de difuzare a presei in Municipiul Bucuresti”;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.(1) si alin.(2) lit. “x” si “y” si ale art.96 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a 300 de amplasamente, aflate in domeniul public al Municipiului Bucuresti (din totalul de 1200 de amplasamente ale retelei municipale), identificate conform anexei nr.1 (lista “300 de amplasamente destinate difuzarii presei – etapa I”) si anexei nr.2 (plansa “300 de amplasamente destinate difuzarii presei – etapa I”) la prezenta hotarare, catre “Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa” S.A., in vederea realizarii proiectului de interes public “Retea de amplasamente de difuzare a presei in municipiul Bucuresti”.

Art.2 – Directia Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia Generala Juridic, Contencios si Legislatie, Directia Generala de Inspectie si Control General, Directia Patrimoniu Evidenta Proprietatii, Cadastru, Directia Generala Utilitati Publice, Directia Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei, Directia Generala Coordonare, Reglementare Infrastructura si Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari..

 

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 10.07.2003

Nr. 203