Hotărârea nr. 202/2003

HOTARAREnr. 202 din 2003-07-10 HOTARIRE 202 din 10/07/2003 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENURILOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. PENTRU O PERIOADA DE 49 DE ANI
HOT. 202 10/07/2003
HOTARIRE 202 din 10/07/2003

HOTARIRE    202 din 10/07/2003

PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENURILOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. PENTRU O PERIOADA DE 49 DE ANI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea transmiterii in folosinta a terenurilor proprietatea Municipiului Bucuresti catre S.C. Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. pentru o perioada de 49 de ani

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de Protocolul semnat intre Primaria Municipiului Bucuresti, autoritatile publice locale ale sectoarelor 1-6, Clubul Roman de Presa, Patronatul Difuzorilor de Presa si Patronatul Difuzorilor de Presa si Carte, din data de 18.11.2001;

            In conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.50/1991, privind automatizarea lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata si completata prin Legea nr.453/2001;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2) lit. “f”, art. 46  si ale art.126 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba transmiterea in folosinta gratuita a terenurilor proprietatea Municipiului Bucuresti, nominalizate in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare, catre S.C. Grupul Editorilor de si Difuzorilor de Presa S.A., pentru o perioada de 49 de ani.

Art.2 – Terenurile prevazute la art.1 vor fi folosite in interes public, pentru difuzare de presa.

Utilizarea terenurilor in alt scop decat cel prevazut la alin.1 duce la revocarea de drept a prezentei hotarari.

Art.3 – Numarul total de amplasamente ce se transmit catre S.C. Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. este de 1200, ce vor fi predate in mod esalonat.

Art.4 – Etapa I cuprinde 300 de amplasamente ce vor fi predate pe baza de proces-verbal.

Art.5 – Se interzice amplasarea altor constructii provizorii sau orice alt tip de mobilier urban, avand ca destinatie difuzare de presa, in afara amplasamentelor aprobate prin prezenta hotarare.

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 10.07.2003

Nr. 202