Hotărârea nr. 200/2003

HOTARAREnr. 200 din 2003-06-26 HOTARIRE 200 din 26/06/2003 PRIVIND ACCEPTAREA DE CATRE C.G.M.B. A UNOR DONATII SI TRANSMITEREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3
HOT. 200 26/06/2003
HOTARIRE 200 din 26/06/2003

HOTARIRE    200 din 26/06/2003

PRIVIND ACCEPTAREA DE CATRE C.G.M.B. A UNOR DONATII SI TRANSMITEREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind acceptarea de catre C.G.M.B. a unor donatii si transmiterea acestora in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3

 

Avand in vedere solicitarea Consiliului Local Sector 3;

Vazand expunerea de motive a consilierilor municipali;

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

 In temeiul prevederilor art.46(2), art.95(2) lit."f" si  art.123 alin.(2) si (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1- Se accepta de catre C.G.M.B., donatiile  cuprinzand constructiile  impreuna cu terenul aferent acestora, astfel cum sunt prevazute in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Imobilele prevazute la art.1 se transmit in administrarea  Consiliului  Local al Sectorului 3, in vederea reabilitarii si reconstructiei, avand destinatia de locuinte pentru tineret.

Art.3- Schimbarea destinatiei atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

Art.4- Primarul General al Municipiului Bucuresti, directiile de specialitate din cadrul P.M.B. si Primarul Sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 26.06.2003

Nr.200

 

 

 

 

 

Anexa 1 la Hotararea C.G.M.B. nr. 200/26.06.2003

 

 

Nr. crt.

Donator

ADRESA

Suprafata teren

Suprafata construita la sol

Suprafata desfasurata

Regim de Inaltime

1.      

SC Comcontractor SRL

Sos.Garii Catelu nr.170B, sector 3, Bucuresti-Camin 3

 

 

 

 

 

2581,00 mp

 

 

616,51 mp

 

 

2679,21 mp

 

 

S+P+4E

2.      

SC Comcontractor SRL

Sos.Garii Catelu nr.170B, sector 3, Bucuresti-Camin 4

 

 

517,62 mp

 

 

2679,21 mp

 

 

S+P+4E

3.      

SC Valahorum SA

Aleea Cioplea nr.4

1430,00 mp

555,20 mp

2776,00 mp

S+P+4E

4.      

SC Valahorum SA

Aleea Cioplea nr.8

545,00 mp

513,00 mp

2565,00 mp

S+P+4E