Hotărârea nr. 20/2003

HOTARAREnr. 20 din 2003-01-28 HOTARIRE 20 din 28/01/2003 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A NUMARULUI DE PERSONAL ALE APARATULUI PROPRIU AL C.G.M.B. PE ANUL 2003
HOT. 20 28/01/2003
HOTARIRE 20 din 28/01/2003

HOTARIRE     20 din 28/01/2003

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A NUMARULUI DE PERSONAL ALE APARATULUI PROPRIU AL C.G.M.B. PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei numarului de personal

ale aparatului propriu ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti

pe anul 2003

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul specialitate comun al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii si al Directiei Juridic, contecios si Legislatie;

          In aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice;

          In conformitate cu prevederile Legii nr. 154/1998, ale O.U.G. nr. 24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art. 38 alin.2 lit. “e”, art. 46  alin. 1 si al art. 68 alin. 1, lit.”t” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1  Se aproba organigrama, numarul de posturi ale aparatului propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru anul 2003, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba lista institutiilor publice, administatiilor si regiilor autonome aflate sub autoritatea C.G.M.B. conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – Numarul total de posturi aprobat prin prezenta hotarare este de 700, din care: 574 posturi de specialitate, 74 posturi de muncitori si 52 posturi blocate.

Deblocarea celor 52 de posturi se va realiza de catre C.G.M.B. la propunerea motivata a Primarului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 3 – Hotararile C.G.M.B. nr. 195/2000, 282/2002 si 1/2003 se abroga.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 28.01.2003

Nr. 20

 


ANEXA 1 la H.C.G.M.B. nr. 20/28.01.2003