Hotărârea nr. 199/2003

HOTARAREnr. 199 din 2003-06-26 HOTARIRE 199 din 26/06/2003 PRIVIND ACCEPTAREA DE CATRE C.G.M.B. A UNEI DONATII SI TRANSMITEREA ACESTEIA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3
HOT. 199 26/06/2003
HOTARIRE 199 din 26/06/2003

HOTARIRE    199 din 26/06/2003

PRIVIND ACCEPTAREA DE CATRE C.G.M.B. A UNEI DONATII SI TRANSMITEREA ACESTEIA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind acceptarea de catre C.G.M.B. a unei donatii si transmiterea acesteia in administrarea Consiliul Local al Sectorului 3

 

Avand in vedere solicitarea Consiliului Local Sector 3;

Vazand expunerea de motive a consilierilor municipali;

[inand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

 In temeiul prevederilor art.46(2), art.95(2) lit."f" si art.123 alin.(2) si (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

         

          Art.1- Se accepta de catre C.G.M.B. donatia terenului situat in str. Jean Steriadi nr.3-5, sector 3, in suprafata de 42.989 mp., identificat conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Terenul este donat de catre S.C. Antrepriza Constructii Montaj S.A.

          Art.2- Terenul mentionat la art.1 face parte din domeniul public al Municipiului Bucuresti si se trece in administrarea Consiliul Local al Sectorului 3, in vederea inceperii investitiilor, conform anexei 1 .

          Art.3- Schimbarea destinatiei atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

Art.4- Primarul General al Municipiului Bucuresti, directiile de specialitate din cadrul P.M.B. si Primarul Sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.06.2003

Nr.199

 

 

 

 

 

ANEXA 1 la Hotararea C.G.M.B. nr.199/26.06.2003

 

 

BILANT TERITORIAL

 

 

1. Teren rezervat construire scoala         12800 mp

2. Teren rezervat construire gradinita        1760 mp

3. Carosabile                                             10600 mp

4. Trotuare si alei                                      12100 mp

5. Spatii verzi                                               2500 mp

6. Spatii tehnice                                            459 mp