Hotărârea nr. 196/2003

HOTARAREnr. 196 din 2003-06-26 HOTARIRE 196 din 26/06/2003 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR COMPONENTE DIN PATRIMONIUL S.C. DRUPO S.A. IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR
HOT. 196 26/06/2003
HOTARIRE 196 din 26/06/2003

HOTARIRE    196 din 26/06/2003

PRIVIND TRANSMITEREA UNOR COMPONENTE DIN PATRIMONIUL S.C. DRUPO S.A. IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea unor componente din patrimoniul S.C. DRUPO S.A. in administrarea Administratiei Strazilor

 

            Avand in vedere Raportul comun de specialitate al reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. DRUPO S.A. precum si Expunerea de motive a Primarului General;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare Hotararea C.G.M.B. nr.141/22.05.2003;

            In temeiul art.38 alin.1, lit."j", teza 2, art.46 alin.2 si art.125 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1- Activele componente ale patrimoniului S.C. DRUPO S.A. necesare desfasurarii unor actiuni de interes public corespunzatoare obiectului de activitate al Administratiei Strazilor trec in administrarea acestei institutii publice.

            Art.2- Personalul muncitor angajat al S.C. DRUPO S.A. va fi preluat de catre Administratia Strazilor.

            Art.3 - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari Administratia Strazilor va propune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti organigrama, statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare corespunzatoare noi structuri.

            Art.4- S.C. DRUPO S.A. si Administratia Strazilor vor incheia in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari un proces-verbal de predare-primire a bunurilor prevazute la art.1

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 26.06.2003

Nr.196