Hotărârea nr. 195/2003

HOTARAREnr. 195 din 2003-06-26 HOTARIRE 195 din 26/06/2003 PRIVIND INTOCMIREA PROGRAMELOR DE MASURI PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR REFOLOSIBILE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 195 26/06/2003
HOTARIRE 195 din 26/06/2003

HOTARIRE    195 din 26/06/2003

PRIVIND INTOCMIREA PROGRAMELOR DE MASURI PENTRU COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR REFOLOSIBILE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind intocmirea programelor de masuri pentru colectarea selectiva a

deseurilor refolosibile in Municipiul Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Directiei Generale Utilitati Publice;

            Vaznd avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.21/30.01.2002, art.8 lit."f", aprobata rpin Legea nr.515/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale;

            Tinand seama de prevederile O.G. nr.87/2001 art.2 si art.4 lit."f" aprobata prin Legea nr.139/2002 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor;

            In baza O.U.G. nr.78/2000 art.49 lit."d" si art.51 lit."c" aprobate prin Legea nr.426/2001 privind regimul deseurilor;

            In temeiul art.38(2) lit."r", art.46 (1) si art.99 din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - In termen de 30 de zile de la data promovarii prezentei hotarari, prestatorii serviciilor de  salubritate autorizati, care isi desfasoara activitatea in Municipiul Bucuresti, vor intocmi programe de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor refolosibile conform art.8 lit."f" din Legea nr.515/2002 de aprobare a O.G. nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale.

            Art.2 - Programele mentionate la art.1 intocmite conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, vor fi depuse in vederea aprobarii si urmaririi executiei lor la Primariile sectoarelor 1-6 - Directiile de specialitate si la Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Generala de Utilitati Publice, pentru avizarea si urmarirea executiei lor.

            Art.3- Nerespectarea prevederilor  art.1 si art.2 se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000.000 - 30.000.000 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor va fi facuta de catre imputernicitii Primarului General, care fac parte din Directia Generala de Inspectie si Control, Directia Generala de Protectia Mediului  si Educatie Eco-Civica , Corpul Gardienilor Publici si reprezentantii Primariilor Sectoarelor 1-6.

            Art.4- Prestatorii   serviciilor de salubritate care isi desfasoara activitatea in Municipiul Bucuresti, Directia Generala Utilitati Publice, Primariile Sectoarelor 1-6 - directiile de specialitate precum si toti factorii responsabili vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.          

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 26.06.2003

Nr.195

 

ANEXA 1/ HCGMB nr. 195/ 26.06.2003

 

 

Programele de masuri intocmite conform art.1 vor contine urmatoarele:

 

1.      Datele de identificare in teren (zona de aplicare, artera, numar postal);

2.      Numarul estimativ de cetateni la care se aplica programul;

3.      Tipul de imobile (case individuale, asociatii de locatari, etc.);

4.      Tipul deseurilor precolectate (metal, sticla, hartie, etc.);

5.      Metode de precolectare de la sursa;

6.      Recipienti utilizati pentru precolectare (saci de plastic, containere,europubele, etc.);

7.      Modul de gestionare al deseurilor refolosibile precolectate;

8.      Responsabilii de intocmirea, completarea si eventuale modificari ale programelor de masuri la nivelul prestatorilor (date de identificare);

9.      Alte observatii.