Hotărârea nr. 191/2003

HOTARAREnr. 191 din 2003-06-26 HOTARIRE 191 din 26/06/2003 PRIVIND CESIONAREA PACHETULUI DE ACTIUNI DE 39,5% DETINUT DE R.A.S.U.B. LA CAPITALUL SOCIAL AL S.C. 3 D BUCURESTI S.A.
HOT. 191 26/06/2003
HOTARIRE 191 din 26/06/2003

HOTARIRE    191 din 26/06/2003

PRIVIND CESIONAREA PACHETULUI DE ACTIUNI DE 39,5% DETINUT DE R.A.S.U.B. LA CAPITALUL SOCIAL AL S.C. 3 D BUCURESTI S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind cesionarea pachetului de actiuni de 39,5%  detinut de R.A.S.U.B la capitalul social al S.C. 3 D Bucuresti S.A.

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate  comun al Directiei Financiar-Contabilitate, Directiei Generale Utilitati-Publice si al Lichidatorului Autorizat R.A.S.U.B, SC DELOITTE & TOUCHE Reorganizare, Restructurare S.R.L;

          In conformitate cu dispozitiile Legii nr.15/1990 cu modificarile ulterioare si prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.53/21.03.2002, art.1 si art.2 - privind aprobarea lichidarii administrative a R.A.S.U.B.;

          Vazand Raportul de evaluare a actiunilor detinute de R.A.S.U.B. la S.C. 3 D Bucuresti S.A si avand in vedere prevederile contractului de societate al S.C. 3 D Bucuresti S.A.;

          Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile art.38 (3), art.46 (1) din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1- Se aproba cesiunea a 9.397 actiuni nominative cu o valoare nominala de 10.000 lei fiecare detinute de catre R.A.S.U.B. la S.C. 3 D Bucuresti S.A., reprezentand 39,5%  din capitalul social; pachetul de actiuni nu va fi vandut fractionat.

          Art.2- Cesiunea actiunilor va fi realizata prin licitatie cu strigare, organizata conform prevederilor legale.

          Pretul de pornire al licitatiei va fi de 52 EURO/ actiune, respectiv 488.644 EURO/pachet.

          Art.3 - In conformitate cu art.14 din Statutul S.C. 3 D Bucuresti S.A., actionarii societatii au un drept de preemtiune asupra actiunilor ce vor fi cesionate.

          Dreptul de preemtiune va fi exercitat de catre actionar in termen de 5 zile lucratoare de la data stabilirii castigatorului licitatiei, la un pret egal cu pretul la care a fost adjudecat pachetul de actiuni.

          Art.4- Dupa incheierea procesului de lichidare, banii vor fi realocati prin rectificare de buget R.A.T.B.-ului.

          Art.5- Contractul de prestari servicii nr.103/14.06.1996, incheiat intre S.C. 3 D Bucuresti S.A si Primaria Municipiului Bucuresti va ramane valabil pe intreaga perioada prevazuta in contract in conditiile in care S.C. 3 D Bucuresti isi respecta obligatiile contractuale si dupa ce vor fi cesionate actiunile detinute de catre R.A.S.U.B.  la S.C. 3 D Bucuresti S.A.

          Art.6 - La procesul de pregatire al licitatiei vor participa 3 consilieri municipali in calitate de observatori.

          Art.7- Lichidatorul  Autorizat R.A.S.U.B - S.C. DELOITTE & TOUCHE Reorganizare, Restructurare S.R.L, Directia Financiar Contabilitate si Directia Generala Utilitati Publice vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.06.2003

Nr.191