Hotărârea nr. 190/2003

HOTARAREnr. 190 din 2003-06-26 HOTARIRE 190 din 26/06/2003 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. VANATORI NR. 14-16, SECTOR 5 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI PARCURILOR SI GRADINILOR
HOT. 190 26/06/2003
HOTARIRE 190 din 26/06/2003

HOTARIRE    190 din 26/06/2003

PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. VANATORI NR. 14-16, SECTOR 5 IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI PARCURILOR SI GRADINILOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea imobilului situat in Bucuresti, Str.Vanatori nr.14-16, sector 5  in administrarea Administratiei Parcurilor si Gradinilor

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Directiei Generale de Protectia Mediului  si  Educatie Eco-Civica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul art.38, alin.1, lit."d" si "f", art.46 alin.2 si 3, art.125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1- Se aproba transmiterea imobilului avand o suprafata construita de 201,5 m.p., impreuna cu terenul aferent,  situat in Bucuresti, Str.Vanatori nr.14-16, sector 5 in administrarea Administratiei Parcurilor si Gradinilor, pentru amenajarea unor birouri.

          Art.2- Schimbarea destinatiei spatiului atrage revocarea de drept a prezentei hotarari.

          Art.3- Directia Generala Protectia Mediului si Educatie Eco-Civica, Directia Administrativ, Administratia Parcurilor si Gradinilor, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.06.2003

Nr.190