Hotărârea nr. 189/2003

HOTARAREnr. 189 din 2003-06-26 HOTARIRE 189 din 26/06/2003 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR, A TERENULUI SITUAT LA INTERSECTIA BD. TH. PALLADY CU STR. TRAPEZULUI, SECTOR 3, PENTRU REALIZAREA UNEI BISERICI ORTODOXE
HOT. 189 26/06/2003
HOTARIRE 189 din 26/06/2003

HOTARIRE    189 din 26/06/2003

PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR, A TERENULUI SITUAT LA INTERSECTIA BD. TH. PALLADY CU STR. TRAPEZULUI, SECTOR 3, PENTRU REALIZAREA UNEI BISERICI ORTODOXE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind atribuirea in folosinta gratuita Arhiepsicopiei Bucurestilor, a terenului situat la intersectia cu Bdul Th.Pallady/Str.Trapezului, sector 3, pentru realizarea unei biserici ortodoxe

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialiatate intocmit de Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice  si Directia Generala de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu art.12 alin.(1) lit."a" din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, modificata si completata prin prevederile Legii nr.453/2001;

In temeiul prevederilor art.46 (1) si ale art.126 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1 - Se aproba atribuirea in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Bucurestiului, a terenului in suprafata de 720 m.p., situat la intersectia Bdul.Th.Pallady/ Str.Trapezului, sector 3, in vederea construirii unei biserici ortodoxe.

          Terenurile se identifica conform planului de situatie anexat, care face parte din prezenta hotarare.

          Art.2 - Atribuirea terenului se face pe durata existentei constructiei.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 26.06.2003

Nr.189