Hotărârea nr. 187/2003

HOTARAREnr. 187 din 2003-06-26 HOTARIRE 187 din 26/06/2003 PRIVIND ELIBARAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "ALUNIS"S.A.
HOT. 187 26/06/2003
HOTARIRE 187 din 26/06/2003

HOTARIRE    187 din 26/06/2003

PRIVIND ELIBARAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "ALUNIS"S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale "ALUNIS" S.A

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta, Proprietati - Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala "ALUNIS" S.A., in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991, modificata prin Hotararile Guvernului nr. 95/1997 si nr. 468/1998, precum si cu Criteriile nr. 2665/1C/311/1992, modificate si completate prin Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

In temeiul prevederilor art.38, teza 3, combinat cu art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in suprafata de: 90,20 m.p. proprietate exclusiva, teren ocupat de constructie si 34,59 m.p. cota parte indiviza aflate in patrimoniul S.C. "ALUNIS" S.A. la data infiintarii, necesare desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

          Terenurile se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

Bucuresti, 26.06.2003

Nr.187