Hotărârea nr. 182/2003

HOTARAREnr. 182 din 2003-06-19 HOTARIRE 182 din 19/06/2003 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN SOS. PANDURI NR. 22, DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5
HOT. 182 19/06/2003
HOTARIRE 182 din 19/06/2003

HOTARIRE    182 din 19/06/2003

PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN SOS. PANDURI NR. 22, DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea imobilului situat in Sos.Panduri nr.22, din

administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

 

            Avand in vedere solicitarea Primariei sectorului 5 prin adresa nr.28562/19.06.2003;

            Vazand Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f”, art.95(2) lit.”fsi (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se transmite din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 imobilul situat in Sos.Panduri nr.22, sector 5 cu destinatiaInstitut de Recuperare Neuropsihomotoriepentru finalizarea constructiilor in vederea rezolvarii unor probleme socio-medicale si educative.

            Schimbarea destinatiei imobilului atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

            Art.2- Administratia Fondului Imobiliar si Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 19.06.2003

Nr.182