Hotărârea nr. 181/2003

HOTARAREnr. 181 din 2003-06-19 HOTARIRE 181 din 19/06/2003 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 2, SECTOR 5, IN ADMINISTRAREA BAROULUI BUCURESTI
HOT. 181 19/06/2003
HOTARIRE 181 din 19/06/2003

HOTARIRE    181 din 19/06/2003

PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 2, SECTOR 5, IN ADMINISTRAREA BAROULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea imobilului situat in Bucuresti, Splaiul Independentei nr.2,

sector 5, in administrarea Baroului Bucuresti

 

            Avand in vedere solicitarea Baroului Bucuresti;

            Vazand Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”fsi “g” si art.125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba transmiterea imobilul situat in Bucuresti, Splaiul Independentei nr.2, sector 5, in administrarea Baroului Bucuresti, cu destinatia de biblioteca.

            Art.2- Schimbarea destinatiei imobilului atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

            Art.3- Administratia Fondului Imobiliar, Spitalul Clinic “Prof.Dr.Th.Burghelesi Baroul Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 19.06.2003

Nr.181

 

 


S.C. COTROCENI” S.A.

Str.Dr.Pasteur nr.38

Sector 5 - Bucuresti

BIROUL FOND LOCATIV

 

 

 

 

S I T U A T I A

Spatiilor cu alta destinatie ale caror contracte de inchiriere

sunt reziliate si pot fi distribuite de la data de 19.06.2003

 

Nr

crt

Adresa

postala

(str.,bl.,sector)

Etaj

Nr.

incap.

 

Supraf.

incap.

- mp -

Excl.

Com

Data eliberarii si motivul

Numele fostului

titular

Cu ce destinatie a functionat

(profil)

 

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Splaiul Independentei

nr.2

P+1+2

12

205,54

DA

-

18.06.2003

Conf.adresei nr.3345/

16.02.2003

SPIT. TH. BURGHELE

Cabinete medicale si arhiva

Imobil nationalizat

Fostul titular renunta la acest spatiu pentru atribuirea acestuia - BAROULUI BUCURESTI