Hotărârea nr. 170/2003

HOTARAREnr. 170 din 2003-06-19 HOTARIRE 170 din 19/06/2003 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 SA INFIINTEZE DIRECTIA DE EXECUTARE A CREANTELOR BUGETARE SECTOR 3, SA NUMEASCA DIRECTORUL INTERIMAR, PRECUM SI SA APROBE ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII ALE ACESTEI INSTITUTII PUBLICE
HOT. 170 19/06/2003
HOTARIRE 170 din 19/06/2003

HOTARIRE    170 din 19/06/2003

PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 SA INFIINTEZE DIRECTIA DE EXECUTARE A CREANTELOR BUGETARE SECTOR 3, SA NUMEASCA DIRECTORUL INTERIMAR, PRECUM SI SA APROBE ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII ALE ACESTEI INSTITUTII PUBLICE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind imputernicirea Consiliului Local al Sectorului 3 sa infiinteze Directia

de Executare a Creantelor Bugetare Sector 3, sa numeasca directorul interimar,

precum si sa aprobe organigrama si statul de functii ale acestei institutii publice

 

            Avand in vedere solicitarea Consiliului Local al Sectorului 3, prin adresa nr.1055/11.06.2003;

            Luand in considerare expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Tinand cont de raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane din Primaria Sectorului 3;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.95(2) lit.”esi “h” si (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1- Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 3 sa infiinteze de la data de 01.07.2003 Directia de Executare Creante Bugetare Sector 3, ca serviciu public specializat de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, cu sediul in Str.Sfanta Vineri nr.32, prin reorganizarea Directiei de Venituri, Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Sectorului 3.

            Directia de Executare Creante Bugetare va avea buget propriu.

            Art.2- Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 3 sa aprobe organigrama si statul de functii ale directiei mentionate la art.1, asa cum sunt prevazute in anexele care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3- Preluarea personalului se face pe baza de transfer.

            Art.4- Cu aceeasi data, Domnul BERILA CRISTIAN se desemneaza ca director interimar al Directiei de Executare Creante Bugetare, pana la ocuparea postului prin concurs.

            Art.5- Directia Administratie Publica din cadrul P.M.B. si Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.06.2003

Nr.170


                                                                                                                                                                                                               


DIRECTIA DE EXECUTARE

CREANTE BUGETARE

APROBAT PRIMAR,

                                                                                        EUGEN PLESCA

TOTAL PERSONAL:                                                92

Din care:

- functii de conducere:                                         8

          - la nivelul institutiei                                   1

          - la nivel de compartiment                          7

- functii de executie:                                              84

 

 

PRESEDINTE SEDINTA:

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3                                                                        VIZAT PRIMAR,

DIRECTIA DE EXECUTARE

CREANTE BUGETARE SECTOR 3

STAT DE FUNCTII

 

Nr.

FUNCTII

 

Nivelul

 

Grad

 

 Nr.total de

 

Salariul de

 

F.S. la nr.

 

Indem.

 

Valoare

Valoare indemn. la

crt.

EXECUTIE

CONDUCERE

Functiilor

Trapta

posturi

baza lunar

posturi

conducere

indem.

tot.posturi

1.

Inspector specialitate

Director

S.S

IA

1

5929000

5929000

50

2964500

2964500

2.

Inspector specialitate

Director adjunct

S.S

IA

1

5929000

5929000

40

2371600

2371600

3.

Inspector specialitate

Sef serviciu

S.S

IA

5

5929000

29645000

30

1778700

8893500

4.

Inspector specialitate

Sef birou

S.S

IA

1

5929000

5929000

25

1482250

1482250

5.

Inspector specialitate

 

S.S

IA