Hotărârea nr. 169/2003

HOTARAREnr. 169 din 2003-06-19 HOTARIRE 169 din 19/06/2003 PRIVIND STABILIREA NUMARULUI MAXIM DE AUTORIZATII SI A CONDITIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITATII SERVICIILOR DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 169 19/06/2003
HOTARIRE 169 din 19/06/2003

HOTARIRE    169 din 19/06/2003

PRIVIND STABILIREA NUMARULUI MAXIM DE AUTORIZATII SI A CONDITIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITATII SERVICIILOR DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind stabilirea numarului maxim de autorizatii si a conditiilor necesare pentru   asigurarea continuitatii serviciilor de transport in regim de taxi pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.46 din Legea nr.105/27.06.2000 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere si respingerea Ordonantei Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere si ale art.4, art.13 pct.b), e), g), h) si art.14 din Legea nr.38/20.01.2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere;

     In temeiul art.38 alin.(2) pct.”i”, art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

     Art.1 – Se aproba atribuirea unui numar maxim de 10.000 autorizatii taxi (8.000 autorizatii permanente si 2.000 autorizatii sezoniere), care vor fi distribuite in conditiile prevazute in Regulamentul  prezentat in anexa 1. Redimensionarea numarului de autorizatii taxi, pentru grupa operatorilor de transport si a taximetristilor independenti, poate fi facuta anual, fara a se depasi numarul de autorizatii maxim din anul precedent, in functie de conditiile concrete de distribuire a numarului de autorizatii distribuite, nedepasindu-se cifra de 10.000.

      Art.2 – Incepand cu 01.01.2004 , se stabileste ca autoturismele taxi vor avea elemente de culoare ale caroseriei in culoarea galben. Termenul maxim de uniformizare a culorii taxiurilor va fi de 01.01.2005.

     Art.3 – Incepand cu data de 30.09.2003, se stabilesc urmatoarele tarife

tariful  de ruinare – pe distanta sa fie de:             4.500lei/km

                             - pe timp sa fie de:                   45.000 lei/ora

tariful excesiv      - pe distanta sa fie de:              80.000 lei/km

                             - pe timp sa fie de:                   800.000lei/ora

     Tarifele mentionate mai sus se vor actualiza trimestrial in  functie de coeficientul de indexare (inflatie) publicat in Buletinul statistic editat de Comisia Nationala de Statistica, prin grija operatorilor de transport.

     Art.4  - Activitatea de transport in regim de taxi pe teritoriul municipiului Bucuresti se va desfasura pana la data  de 31.12.2003 in conformitate cu regulamentul prevazut in Anexa 1.

     Art.5  - Activitatea de transport in regim de taxi pe teritoriul municipiului Bucuresti incepand cu data de 01.01.2004, se va desfasura in conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 si a regulamentului de aplicare ce va fi elaborat in conformitate cu normele metodologice de aplicare a legii.

     Art.6  - Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Nineta Grigorescu Ploesteanu

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti,19.06.2003

Nr. 169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

 

REGULAMENT

 

     Art.1 Transporturile in regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public si se afla sub autoritatea administratiei publice locale.

     Art.2 Serviciul public de transport in regim de taxi in municipiul Bucuresti se poate efectua de catre :

a)      operatori de transport autorizati cu autovehicule detinute cu orice titlu cu exceptia contractului de comodat;

b)      taximetristi independenti autorizati care utilizeaza in acest scop un singur autovehicul aflat in proprietate sau cu contract de leasing.

     Art.3 Pentru asigurarea continuitatii serviciilor de transport in regim de taxi pe teritoriul municipiului Bucuresti, operatorii de transport care, la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari presteaza servicii publice de transport in regim de taxi in baza HCGMB 236/1998 si nu indeplinesc criteriile minime necesare obtinerii licentelor de transport si executie conform legii nr.38/2003, pot solicita eliberarea unei autorizatii temporare de operare.

     Art.4  Autorizatia temporara de operare acorda unui operator  de transport permisiunea de a activa temporar, pentru a asigura continuitatea serviciilor, in cazul in care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, acesta presteaza serviciul de transport in regim de taxi, dar nu indeplineste criteriile minime necesare obtinerii licentelor de transport si de executie.

     Art.5 Autorizatiile temporare de operare sunt valabile de la data emiterii, pana la data de 31.12.2003, cu conditia respectarii caracterului complet al documentatiei conform HCGMB 236/1998 si cu prezentarea urmatoarelor:

-         cerere tip din partea operatorului de transport sau a taximetristului independent;

-         dovada achitarii tarifului (taxei) de eliberare a autorizatiei de transport si/sau executie temporare, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare;

-         contractul de munca al taximetristului vizat de DMMPS Bucuresti – pentru grupa operatorilor societatile  comerciale ;

-         certificatul de inregistrare de la Oficiul National al Registrului Comertului cu codificarea CAEN – pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale, conform Legii nr. 507/2002;

-         buletinul de verificare metrologica a aparatului de taxat cu tariful stabilit in conformitate cu prevederile Cap V – Tarife privind transportul in regim de taxi din Legea nr.38/2003;

-         atestatul taximetristului, valabil la data intrarii in vigoare a legii nr.38/2003;

-         cazierul fiscal al persoanei desemnate sa conduca si sa organizeze nemijlocit activitatea de transport si al administratorului  / administratorilor firmei; in cazul taximetristului independent autorizat conform Legii 507/2002 se va prezenta cazierul fiscal al persoanei reprezentate a asociatiei familiale sau al persoanei fizice autorizate;

-         dovada exxistentei dotarii legale cu statie radio de emisie-receptie si alarma sofer conform art. 30 lit. b) din Legea nr. 38/2003 ; dotarea cu statii de radio de emisie – receptie este optionala pentru taximetristii independenti care solicita autorizatii taxi temporare ;

-         declaratii pe proprie raspundere a operatorului de transport sau a taximetristului independent, dupa caz, privind respectarea in totalitate a prevederilor referitoare la: stabilirea si asigurarea tarifarii pe baza  aparatului de taxat existent si a evidentei integrale a incasarilor zilnice pe baza de chitanta, obtinerea in termen legal a avizului Directiei de Publicitate Urbana din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti (in vederea respectarii art. 67 alin (1) din legea nr.38/2003), precum si a respectarii termenului planificat de catre compartimentul de catre compartimentul de specialitate.

     Art. 6 Autorizatiile temporare de operare nu se emit categoriilor de societati comerciale aflate in stare de faliment, lichidare, etc.

     Art. 7 La inceputul fiecarei luni, compartimentul de specialitate din cadrul DGTDSC va prezenta, ca informatie de interes public, la avizier si pe site-ul informatic al Primariei Municipiului Bucuresti, numarul de autorizatii eliberate, numarul de autorizatii taxi ramase nesolicitate, pentru fiecare grupa in parte, precum si listele de asteptare.

     Art. 8 Dupa acordarea numarului maxim de autorizatii pentru grupa operatorilor de transport si pentru grupa taximetristilor independenti, Directia Generala Transporturi Drumuri si Siguranta Circulatiei nu va mai elibera nici o autorizatie taxi decat cu conditia vacantarii uneia dintre acestea.

     Art. 9 De la data aprobarii prezentei hotarari si pana la 30.09.2003 operatorii de transport si taximetristii independenti pot solicita, printr-o cerere depusa la PMB – Registratura DOX, numarul de autorizatii taxi permanente pe baza documentelor prevazute de lege.

     Art. 10 Cererile in vederea solicitarii numarului de autorizatii taxi permanente, incepand cu anul 2004 de catre fiecare grupa in parte, operatori de transport si taximetristi independenti, se vor depune la PMB – registratura DOX pana la data de 30.09.2003, pe baza documentelor prevazute de Legea nr. 38/2003.

     Art. 11 In cazul in care pana la data 31.12.2003 nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru obtinerea autorizatiilor taxi permanente ( a se vedea cererea depusa insotita de o taxa si de declaratie pe propria raspundere) se anuleaza dreptul operatorului sau taximetristului independent de a le mai detine, si se vor repartiza conform cererilor din listele de asteptare in ordinea inscrierii pe listele respective.

     Art. 12 (1) Distribuirea autorizatiilor taxi pentru taximetristii independenti se va realiza in proportie de o treime din numarul total al autorizatiilor permanente, acesta precedand distribuirea pentru grupa operatorilor de transport.

     (2) In conditiile in care numarul de autorizatii taxi permanente, repartizate conform prevederilor alin.(1), nu este acoperit de catre grupa operatorilor de transport, respectiv de catre grupa taximetristilor independentilor, PMB – DGTDSC va proceda, dupa caz, astfel:

a)      operatorilor de transport li se vor oferi autorizatiile taxi permanente din cota taximetristilor independenti, in limita autorizatiilor taxi permanente nesolicitate de acestia;

b)      taximetristilor independenti li se vor oferi autorizatii taxi permanente din cota operatorilor de transport, in limita autorizatiilor taxi permanente nesolicitate de acestia.

(3) In conditiile in care numarul de autorizatii taxi permanente solicitate pentru una dintre grupe este mai mare decat numarul de autorizatii stabilit pentru grupa respectiva, autoritatea administratiei publice locale va organiza licitatie publica pentru oferirea numarului de autorizatii stabilit. O autorizatie taxi permanenta se acorda operatorului de transport sau taximetristului independent pe o durata de 5 ani, timp in care acesta poate detine autorizatia, cu intreruperi din cauze imputabile lui.

          (4) In conditiile alin. (2), in care cererea de autorizatii taxi permanente a unei grupe este mai mica decat numarul de autorizatii repartizate grupei, autorizatiile permanente disponibile vor fi oferite solicitantilor celeilalte grupe prin licitatie publica, pentru o durata de un an, perioada dupa care se va proceda in conformitate cu prevederile alin. (2).

          (5) Autoritatea administratiei publice locale nu va oferi unui operator de transport in regim de taxi mai mult de 30% din autorizatiile taxi permanente stabilite pentru grupa respectiva.

          (6) Autorizatiile sezoniere (provizorii) vor fi acordate cu prioritate taximetristilor independenti autorizati.

          (7) In cazul in care un operator de transport sau un taximetrist independent renunta sau i se anuleaza, din cauze imputabile, una dintre autorizatiile taxi, PMB – DGTDSC o va oferi  solicitantilor indreptatiti, inclusi in listele de asteptare facute publice, conform prevederilor alin. (2)-(4).

          (8) In conditiile in care posesorul autorizatiei taxi permanente inlocuieste din motive justificate autovehiculul cu alt autovehicul agreat, autorizatia taxi ramane valabila.

     Art. 13 Pentru prestatiile efectuate de Serviciul Metodologie Licentiere Transport Urban, in activitatea de eliberare a autorizatiilor temporare, se percep tarifele actuale in vigoare, prevazute de HCGMB 236/1998.

 

Cap.1 CONTROLUL ACTIVITATII DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI

 

1.1  Inspectia si controlul respectarii prevederilor Legii nr. 38/2003

si a prezentelor norme

 

     Art. 14 Inspectia si controlul respectarii prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere  si a prezentelor norme se efectueaza de catre personalul imputernicit de Primarul General, la sediul operatorilor de transport sau al taximetristilor independenti, precum si asupra taxiurilor, in timpul desfasurarii activitatii acestora.

     Art. 15 (1) Activitatea de inspectie si control va fi desfasurata de inspectori din cadrul Directiei Control General si ai Directiei Generale Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei in baza graficelor lunare de control aprobate.

     (2) In cazul unor situatii deosebite, la sesizari sau din dispozitia Primarului General al Municipiului Bucuresti, controalele pot fi facute si in afara graficelor aprobate.

     (3) Controlul mentionat la alin (1) si (2) se efectueaza in baza autorizatiilor de control eliberate personalului imputernicit de catre Primarul General.

     Art. 16 Graficul lunar al controlului efectuat la sediul operatorilor de transport si al taximetristilor independenti va cuprinde cel putin urmatoarele obiective:

a)      verificarea modului de utilizare a autorizatiilor de catre operatorii de transport si taximetristii independenti ;

b)      verificarea existentei documentelor ce stau la baza desfasurarii activitatii de transport in regim de taxi;

c)      verificarea indeplinirii conditiilor ce au stat la baza autorizarii activitatii;

d)      verificare nivelului tarifelor si a modului de aplicare a acestora;

e)      verificare existentei si functionarii statiilor radio de emisie-receptie si alarma sofer;

f)        alte obiective dispuse de conducerea Primariei Municipiului Bucuresti

     Art.17 Controlul taxiurilor se efectueaza in statiile sau locurile de asteptare, precum si in trafic impreuna cu Politia Rutiera.

     Art.18 Obiectivele controlului efectuat asupra taxiurilor in statiile sau locurile de asteptare ale acestora  sau in trafic, atunci cand nu transporta clienti sunt cele stabilite prin reglementarile specifice si va consta in principal in :

a)      verificarea existentei documentelor la bordul taxiurilor si a respectarii conditiilor de desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi :

b)      verificarea corespondentei dintre indicatiile furnizate in exterior de lampa taxi si cele ale aparatului de taxat ;

c)      verificarea respectarii prevederilor privind afisarea si aplicarea tarifelor, inclusiv a aparatelor de taxat.

     Art.19 Obiectivele controlului efectuat in trafic atunci cand taxiurile transporta clienti sunt :

a)      verificarea functionarii aparatului de taxat si a integritatii sigiliilor acestora ;

b)      verificarea existentei si valabilitatii autorizatiei ;

c)      verificarea autovehiculelor aflate in situatia “operare – privat”.

     Art. 20 Controlul se poate efectua prin sondaj sau in totalitate in functie de perioada,

obiectivele si numarul taxiurilor verificate.

     Art. 21 Personalul imputernicit va intocmi in urma controlului efectuat la sediul operatorului de transport sau al taximetristilor independenti o nota de constatare in care va consemna obiectivele acestuia, eventualele deficiente constatate, precum si masurile luate. In cazul controlului efectuat asupra taxiurilor in timpul activitatii acestora vor fi intocmite documente numai atunci cand sunt constatate deficiente.

 

1.2  Sanctiuni si contraventii

 

     Art. 22 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite in astfel de conditii  incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza operatorul de transport sau dupa caz, taximetristul independent astfel :

 

1.      cu amenda de la 5.000.000 la 10.000.000 lei pentru:

a)      neasigurarea posibilitatii ca taximetristul sa poata transmite la societate orice informatie referitoare la intreruperea efectuarii unei curse sau alte evenimente referitoare la siguranta transportului sau cel putin a posibilitatii de alarmare a imprejurimilor in caz de pericol iminent ;

b)      neaducerea la cunostinta autoritatilor de politie, fiscala, de metrologie si a agentiei service la care este arondat, in caz de furt, pierdere sau distrugere a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie- receptie de pe taxi ;

c)      aplicarea de catre proprietari sau conducatorii auto pe partea exterioara a autoturismelor sau vizibile din exteriorul acestora a unuia sau mai multor insemne, inscrisuri, simboluri sau dotari specifice taxiurilor autorizate ;

d)      neasigurarea dispecerizarii activitatii si a posibilitatii monitorizarii pozitiei taxiurilor in activitate ;

e)      neasigurarea tarifarii pe baza aparatului de taxat existent si a evidentei integrale a incasarilor zilnice pe baza de chitanta, de catre operatorul de transport sau de taximetristul independent.

f)        Aplicarea pe partea exterioara a taxiurilor sau vizibile din exteriorul acestora a unuia sau mai multor insemne, inscrisuri sau simboluri, altele decat cele aprobate de lege sau care constituie publicitate pentru terti ;

 

1.      cu amenda de la 1.000.000 la 5.000.000 lei pentru :

a)      neinstiintarea in scris de catre operatorul de transport la cunostinta asociatiei     profesionale din care face parte taximetristul a intreruperii contractului individual de munca sau a sanctiunilor aplicate acestuia pentru abateri disciplinare ;

b)      perceperea de catre taximetrist a unui tarif suplimentar pentru transportul bagajelor in limitele spatiului destinat pentru acestea ;

c)      folosirea nejustificata de catre taximetrist a mijloacelor specifice de comunicare aflate in dotarea autoturismului taxi ;

(2) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal jumatate din minimul amenzilor prevazute la alin. (1).

     Art. 23 (1) Pe langa sanctiunile prevazute la art. 22, agentul constator poate dispune si retinerea autorizatiei  taxi in cazul constatarii neindeplinirii conditiilor care au stat la baza autorizarii activitatii.

     (2) Retragerea autorizatiei opereaza pana la remedierea acestora, in aceasta perioada fiind interzisa efectuarea activitatii de transport in regim de taxi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2

 

OBLIGATIILE OPERATORILOR DE TRANSPORT TAXI SI ALE TAXIMETRISTILOR INDEPENDENTI

 

     A.OBLIGATIILE OPERATORULUI DE TRANSPORT TAXI SI ALE TAXIMETRISTULUI INDEPENDENT

a)      sa asigure executarea serviciilor de transport in regim de taxi in conditii de legalitate, siguranta si calitate;

b)      sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat in regim de taxi, cu taxiuri autorizate si avand insemnele de identificare proprii ;

c)      sa angajeze ca taximetristi –numai conducatori auto care detin certificate de atestare a pregatirii profesionale si corespund Standardului ocupational al taximetristului;

d)      sa asigure dispecerizarea activitatii si posibilitatea monitorizarii pozitiei taxiurilor in activitate;

e)      sa asigure clientului si celorlalte persoane beneficiul asigurarii lor sau a bunurilor acestora pe toata durata transportului, chiar daca taximetristul nu a eliberat bonul client;

f)        sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poata transmite la societate orice informatie referitoare la intreruperea efectuarii unei curse sau alte evenimente referitoare la siguranta transportului sau a sa personala;

g)      sa anunte autoritatea de politie, fiscala, de metrologie si agentia service de care depinde, in caz de furt sau disparitie, in orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-receptie de pe taxi;

h)      sa instiinteze in scris asociatia din care face parte taximetristul in legatura cu intreruperea contractului individual de munca sau cu sanctiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

i)        operatorii de transport persoane in regim de taxi au obligatia de a mentine linistea, ordinea si curatenia in statiile aprobate, iar in perioada de iarna sa degajeze statia in vederea interventiilor cu personal si utilaje pentru deszapezire;

j)        sa prezinte in termen aparatul de taxat la verificarea metrologica periodica.

 

B.OBLIGATIILE TAXIMETRISTULUI

a)      sa aiba un comportament civilizat si preventiv in relatia cu clientul, respectand conduita de buna practica, conform prevederilor din Cartea taximetristului;

b)      sa respecte solicitarile legale ale clientului;

c)      sa opreasca pe traseu, la semnul clientului, cand se afla in pozitia de operare LIBER, cu exceptia cazului cand se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau conditiile de trafic nu permit aceasta manevra;

d)      sa elibereze bonuri client la sfarsitul cursei, pe baza carora va incasa contravaloarea prestatiei efectuate;

e)      sa nu pretinda ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevazuta pe bonul client;

f)        sa nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activitati cu caracter infractional sau alte acte antisociale;

g)      sa anunte organele de politie in cel mai scurt timp si cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor;

h)      sa asigure protectie clientului cat timp acesta se gaseste in taxi;

i)        sa transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;

j)        sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport, autorizat;

k)      sa transporte bagajele clientilor in limitele spatiului destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;

l)        sa prezinte informatiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputernicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

m)    sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea portbagajului, portierelor si a geamurilor;

n)      sa nu angajeze transportul unui client aflat in stare de ebrietate sau aflat in stare de a dezvolta o situatie conflictuala;

o)      sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la aparatul de taxat;

p)      sa nu transporte clienti pe bancheta din fata decat in cazul cand pe bancheta din spate nu mai este loc;

r)       sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi in functiune pentru pozitia de operare respectiva;

s)       sa poata prezenta la control documentele depuse in vederea autorizarii.

t)        asteptarea clientilor se va face in statii de taxi special amenajate cu marcaje si placute indicatoare, in limita locurilor stabilite si in alte locuri unde stationarea este permisa;

u)      sa aiba o tinuta corespunzatoare si un comportament civilizat fata de calatori si participantii la trafic;

v)      este interzisa spalarea / repararea autovehiculelor pe drumurile publice, la izvoarele si fantanile publice;

w)    sa ridice, in termen de maxim 10 zile de la depunerea documentatiei, autorizatia de taxi , de la Directia Generala Transporturi, Drumuri s