Hotărârea nr. 165/2003

HOTARAREnr. 165 din 2003-06-12 HOTARIRE 165 din 12/06/2003 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "SERVICE CICLOP" S.A.
HOT. 165 12/06/2003
HOTARIRE 165 din 12/06/2003

HOTARIRE    165 din 12/06/2003

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "SERVICE CICLOP" S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

                                                CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                                                                BUCURESTI

 

                                                                                HOTARARE

 

Privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Societatii Comerciale “SERVICE CICLOP” S. A.

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “ SERVICE CICLOP” S.A., in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul sau;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991, modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si nr.468/1998, precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992, modificate si completate prin Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

In temeiul prevederilor art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

                CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                HOTARASTE:

Articol unic. Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata totala de 1077,41 m.p. – suprafata exclusiva, teren situat in Bucuresti, str. Radu Voda nr.14 si str. Oitelor nr.5, sector 4,  aflat in administrarea Societatii Comerciale  “SERVICE CICLOP” S.A.

Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

Dumitru Stanescu

Bucuresti, 12.06.2003

Nr. 165

                                                                 PROCES VERBAL

 

                               Incheiat la data de ___________________ privind delimitarea

                               incintei Unitatea Radu Voda din str. Radu Voda nr. 14

                                din patrimoniul SERVICE CICLOP in vederea stabilirii si

                                evaluarii terenului.

 

 

                In conformitate cu “Criteriile privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stataprobate de MEE si MLPAT, comisia constituita in acest sens stabileste urmatoarele:

 

1.        incinta Unitatea Radu Voda din patrimoniul SERVICE CICLOP pentru care se intocmeste documentatia de stabilire a dreptului de proprietate, corespunde cu schita anexata, in care sunt precizate vecinatatile.

2.        Vecinii persoane juridice (societati comerciale, regii autonome, societati mixte, societati lucrative sau altele) sunt de acord cu delimitarile existente intre incinte si confirma acestea

 

 

Nr. Crt.

Denumirea vecinului persoana juridica

Zona delimitata ca vecinatate (tarusi)

Acord

Semnatura, stampila

1.

S.C. “EURO INTER TRADE” S.R.L.(pe o lungime de 29,41 m)

De la punctul 338 la punctul 219

(calcan cladire)

 

 

2.

Primaria sector 4 (pe o lungime de 14,53 m)

De la punctul 219 la punctul 216 (cladire)

 

 

3.

S.C. I.P.C.T. S.A..(pe o lungime de 46,26 m)

De la punctul 216 la punctul 261

 

 

4.

Primaria sector 4 (pe o lungime de 48,04 m)

De la punctul 261 la punctul 300

 

 

5.

Primaria sector 4 (pe o lungime de 25,70 m)

De la punctul 300 la punctul 338

 

 

 

 

             3. Vecinii persoane fizice sunt de acord cu delimitarile existente intre incinte si confirma aceasta, conform tabelului de pe verso, parte integranta din procesul verbal;

             4. Comisia confirma exactitatea si corectitudinea celor prezentate in punctele 1, 2 si 3 si este de acord cu intocmirea documentatiei in sensul celor prevazute mai sus in baza avizului nr. 634/18.01.1994 dat de OCOTsi Deciziei RATB nr. 399/06.04.1994 si Deciziei RATB- EIELCC NR. 32/01.06.1993 si a HOT. C. G. M. Bucuresti nr. 180/27.08.1998

 

 

                                                      COMISIA:

 

 

PRESEDINTE                                                                                            MEMBRII