Hotărârea nr. 160/2003

HOTARAREnr. 160 din 2003-06-12 HOTARIRE 160 din 12/06/2003 PRIVIND PRECIZAREA UNOR TERMENI AI HOTARARII C.G.M.B. NR. 304/23.12.2002
HOT. 160 12/06/2003
HOTARIRE 160 din 12/06/2003

HOTARIRE    160 din 12/06/2003

PRIVIND PRECIZAREA UNOR TERMENI AI HOTARARII C.G.M.B. NR. 304/23.12.2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind precizarea unor termeni ai Hotararii C.G.M.B. nr.304/23.12.2002

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare Hotararea C.G.M.B. nr.304/23.12.2002;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

            In temeiul art.65 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative si art.38 (2) lit.”dsi art.46 (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic -  Ajutoarele sociale la care se refera art.1 din Hotarare C.G.M.B. nr.304/23.12.2002, sunt cele prevazute de Legea nr.416/2001, respectiv: ajutorul social, ajutorul pentru incalzirea locuintei, ajutorul care se acorda sotiilor celor care satisfac stagiul militar obligatoriu, alocatia pentru copii nou nascuti, ajutorul de urgenta si ajutorul pentru inmormantare.

            Pentru acordarea ajutoarelor de urgenta, certificarea situatiilor deosebite in care se afla familiile sau persoanele singure aflate in dificultate din punct de vedere material sau medical, se va realiza prin anchete sociale efectuate de serviciile de asistenta sociala din cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local de sector.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 12.06.2003

Nr.160