Hotărârea nr. 16/2003

HOTARAREnr. 16 din 2003-01-23 HOTARIRE 16 din 23/01/2003 PRIVIND APROBAREA MASURILOR PENTRU PUNEREA IN APLICARE A HOTARARII C.G.M.B. NR. 240/2002, PRIVIND REORGANIZAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR SI TRANSMITEREA ACTIVITATII ACESTEIA IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6
HOT. 16 23/01/2003
HOTARIRE 16 din 23/01/2003

HOTARIRE     16 din 23/01/2003

PRIVIND APROBAREA MASURILOR PENTRU PUNEREA IN APLICARE A HOTARARII C.G.M.B. NR. 240/2002, PRIVIND REORGANIZAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR SI TRANSMITEREA ACTIVITATII ACESTEIA IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea masurilor pentru punerea in aplicare a Hotararii

CGMB nr. 240/2002 privind reorganizarea Administratiei Strazilor si

transmiterea activitatii acesteia in administrarea

Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6

 

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

                Pentru asigurarea celeritatii procesului de punere in aplicare a prevederilor Hotararii CGMB nr. 240/2002;

                In vederea protejarii fondului imobiliar al municipiului Bucuresti si apararii drepturilor personalului angajat al Administratiei Strazilor, prevazute de legislatia in vigoare;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Muncipiului Bucuresti;

In conformitate cu art. 8 lit. “g” si “i” din Ordonanta Guvernului nr. 21/2002, privind gosdpodarirea localitatilor urbane si rurale;

                In conformitate cu prevederilor art. 95 alin. (2), lit. “h” si ale art. 38 alin. (2) lit. “g” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art. 1. Pentru preluarea activitatii si patrimoniului Administratiei Strazilor Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 vor infiinta servicii publice de interes local, in cadrul structurilor existente, sau ca institutii publice cu personalitate juridica.

Art. 2. Serviciile sau institutiile publice de interes local prevazute la art. 1 vor avea ca obiect de activitate administrarea, intretinerea si reabilitarea retelei stradale, a podurilor, a pasajelor rutiere supra sau subterane, fantanilor ornamentale precum si a sistemului de dirijare si semnalizare corespunzator fiecarui sector, activitate desfasurata pana la data de 01.01.2003 de catre Administratia Strazilor din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 3. Serviciile publice respectiv institutiile publice prevazute la art. 1 vor prelua pe baza de protocol patrimoniul Administratiei Strazilor pana la 01.03.2003.

Art. 4. Personalul angajat in cadrul Administratiei Strazilor va fi preluat prin transfer in interes de serviciu pe post de executie, de catre institutiile publice infiintate conform prevederilor art. 1 si 2, repartizarea acesteia pe sectoare urmand a se face in mod proportional.

Art. 5. Prin exceptie de la prevederile art. 4, activitatea si personalul din cadrul Serviciului se Semaforizare va fi preluat integral de Consiliul Local al sectorului 5, continuandu-si activitatea pana la data la care baza de date si fondul arhivistic detinute de acest serviciu vor fi dirijate si transmise pe sectoare.

Art. 6. Se deleaga Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6 componenta de exercitare a atributiilor privind aprobarea organigramei, statului de functii, a regulamentului de organizare si functionare, precum si a bugetului de venituri si cheltuieli ale serviciilor publice respectiv a institutiilor publice prevazute la  art. 1 si 2 din prezenta hotarare.

Se deleaga Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6 competenta de exercitare a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a conducatorului serviciului public sau institutiei publice.

Art. 7. Fondurile necesare pentru desfasurarea activitatii serviciilor publice respectiv institutiilor publice vor fi prevazute in bugetele locale ale sectoarelor1-6 pentru finantarea cheltuielilor aferente acestei actiuni.

Art. 8. Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6, primarii sectoarelor 1-6 si conducerea Administratiei Strazilor vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 9. Orice dispozitii contrare se abroga.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 Elena Zamfir- Ciurezu

SECRETAR GENERAL

 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 23.01.2003

Nr. 16