Hotărârea nr. 158/2003

HOTARAREnr. 158 din 2003-06-12 HOTARIRE 158 din 12/06/2003 PRIVIND ELIBARAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "PRIMCOM" S.A.
HOT. 158 12/06/2003
HOTARIRE 158 din 12/06/2003

HOTARIRE    158 din 12/06/2003

PRIVIND ELIBARAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "PRIMCOM" S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

                                                CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                                                                BUCURESTI

 

                                                                                HOTARARE

 

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Societatii Comerciale “PRIMCOM” S. A.

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “PRIMCOM” S.A., in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul sau;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991, modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si nr.468/1998, precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992, modificate si completate prin Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

In temeiul prevederilor art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

                CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                HOTARASTE:

Articol unic. Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in suprafata totala de 9105,73 m.p. cota parte indiviza, terenuri aferente constructiilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale “PRIMCOM” S.A., la data infiintarii, necesare desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

 

        SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                  Dumitru Stanescu

Bucuresti, 12.06.2003

Nr. 158

 

 

                                                                ANEXA LA HOTARARE

 

 

                TABEL  CU TERENURILE AFERENTE CONSTRUCTIILOR DIN PATRIMONIUL

                                                                     S.C. “PRIMCOM’ S.A.

 

 

 

 

 

 

NR. CRT.

                ADRESA

TITLURI DETINUTE

(conform anexei nr. 2)

SUPRAFATA

/mp

exclusiva/inclusiva

1.

Calea Floreasca nr. 111-113, sector 1

Complex comercial

Sentinta civila nr. 6313/07.09.2001 a T.B.-

Sectia Comerciala, ramasa definitiva

           5261,37 mp

2.

Bdul Aerogarii nr. 33, sector 1

Complex comercial

 

Sentinta civila nr. 7440/16.11.2000 a T.B.-

Sectia Comerciala, ramasa definitiva

           3809,83 mp

3.

Bdul N.Titulescu nr. 117, bl. 4, sector 1

Procesul verbal de integrare in circuitul comercial nr. 7037/1984 aprobat de fosta Directie Generala Comerciala

              34,53 mp

 

 

                                                                              Total suprafata                =              9105,73 mp

                                                                                                                                                Cota parte indiviza