Hotărârea nr. 155/2003

HOTARAREnr. 155 din 2003-06-12 HOTARIRE 155 din 12/06/2003 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 340 M.P., SITUAT IN STR. STEFAN VELICU NR. 43, SECTOR 2, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE DEPOZIT FRIGORIFIC SI SPATII COMERCIALE
HOT. 155 12/06/2003
HOTARIRE 155 din 12/06/2003

HOTARIRE    155 din 12/06/2003

PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 340 M.P., SITUAT IN STR. STEFAN VELICU NR. 43, SECTOR 2, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE DEPOZIT FRIGORIFIC SI SPATII COMERCIALE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

Privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren apartinand

domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 340 m.p., situat in str. Stefan Velicu nr. 43, sector 2, pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de depozit frigorific si spatii comeciale

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consilului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 10 (1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata si completata prin Legea nr.453/2001 si ale art.1 (2) si art 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Avand in vedere Hotararea Consiliului local al sectorului 2 nr. 111/14.11.2001 prin care se aproba Proiectul de urbanism de detaliu pentru realizarea unei cladiri cu destinatia de depozit frigorific si spatii comeciale, pe terenul situat in str. Stefan Velicu nr. 43, sector 2;

           In baza prevederilor art.38 alin(2), lit “h”, art. 125 alin. (1)  si (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1- Se aproba concesionarea prin licitatie publica pe 49 de ani a terenului situat in str. Stefan Velicu nr. 43, sector 2, cu o suprafata de 340 m.p. identificat conform planului anexat, in vederea realizarii unei cladiri cu destinatia de depozit frigorific si spatiu comecial.

             Licitatia va fi organizata de Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice.

          Art.2-  Redeventa minima anuala se va determina, la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr. 218/1997.

           Art.3-  Componenta comisiei de licitatie este stabilita prin Hotararea C.G.M.B. nr. 202/1999 si prin Dispozitia de Primar General nr.2010/2001.

           Art.4- Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice va perfecta contractul de concesiune si va incasa redeventa anuala.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

         SECRETAR GENERAL,

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                 Dumitru Stanescu

 

        Bucuresti, 12.06.2003

         Nr. 155