Hotărârea nr. 153/2003

HOTARAREnr. 153 din 2003-06-12 HOTARIRE 153 din 12/06/2003 PRIVIND TRANSMITEREA CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE CONTINUA PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STRADA EDGAR QUINET NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI
HOT. 153 12/06/2003
HOTARIRE 153 din 12/06/2003

HOTARIRE    153 din 12/06/2003

PRIVIND TRANSMITEREA CENTRULUI REGIONAL DE FORMARE CONTINUA PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STRADA EDGAR QUINET NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

Privind  transmiterea Centrului Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti a imobilului situat in str. Edgar Quinet nr.8, sector 1, Bucuresti

 

          Avand in vedere Raportul de specialitate din care rezulta necesitatea si oportunitatea transmiterii in administrarea Centrului Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti a unui imobil necesar desfasurarii activitatii;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consilului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul art. 135 din Constitutie, ale Legii nr. 213/1998 privind regimul juridic al domeniului public si ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

In conformitate cu art.38  lit “g”, art 46 si  art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

  Art.1- Se transmite in administrarea Centrului Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti, imobilul situat in strada Edgar Quinet nr. 8 , sector 1, Bucuresti, avand suprafata totala de 223,05 m.p., conform schitelor anexate care fac parte integranta din prezenta hotarare.

  Art.2-  Transmiterea imobilului in administrare se face pe baza unui proces-verbal de predare-primire incheiat intre Administratia Fondului Imobiliar si Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti, in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari..

  Art.3- Utilizarea imobilului in alte scopuri decat cele autorizate prin H.G. nr. 710/2002 are ca efect incetarea dreptului de administrare si revocarea prezentei hotarari..

  Art.4- Administrarea Fondului Imobiliar si Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL,

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

   Bucuresti, 12.06.2003

    Nr. 153