Hotărârea nr. 151/2003

HOTARAREnr. 151 din 2003-05-29 HOTARIRE 151 din 29/05/2003 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2004, IN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 151 29/05/2003
HOTARIRE 151 din 29/05/2003

HOTARIRE    151 din 29/05/2003

PRIVIND STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2004, IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004,

în municipiul Bucuresti

 

            În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Luand în considerare prevederile art. 9 pct. 3 Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997;

            Avand în vedere prevederile:

            - art. 38 alin. 2 lit. d) ultima teza din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            - art. 5 pct. 2 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 6 alin. (1) si (2), art. 13, art. 28, art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (4), art. 35 alin. (2), art. 48, art. 49 alin. (4) si (7), art. 55 alin. (2), art. 58, art. 60, art. 67, art. 72, art. 73, art. 74 alin. (1) lit. b) – d) si (2), art. 75 si anexa nr. 5 lit. B pct. 2 ultima teza din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         analizand Nomenclatura stradala aprobata prin H.C.G.M.B. nr. 31/2003, precum si Planul urbanistic general aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E

Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2004, dupa cum urmeaza:

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevazute în Tabloul cuprinzând impozitele si taxele locale pentru anii 2003 si 2004, constituind anexa nr.1;

b) cota prevazuta la art.6 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la 1 %;

c) cota prevazuta la art.6 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la 5 %;

d) cota prevazuta la art.31 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si  taxele locale,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  se  stabileste la 3 %;

     e) cota prevazuta la art.45 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si  taxele  locale,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  se  stabileste la 1 %;

Art.2.Bonificatia prevazuta la art.49 alin.(7) din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste dupa cum urmeaza:

a)     în cazul impozitului pe cladiri, la 5 %;

b)     în cazul impozitului pe teren, la 5 %.

Art.3.(1) Majorarea anuala prevazuta la art.72 din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste dupa cum urmeaza:

a)     în cazul impozitului pe cladiri, la 0 %;

b)     în cazul impozitului pe teren, la 0 %;

c)       în cazul taxei pe teren, la 0 %;

d)      în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 0 %;

e)     în cazul taxelor pentru eliberarea:

e.1.  certificatului de urbanism, la 0 %;

e.2.  autorizatiei de construire, la 0 %;

e.3.  autorizatiei de foraje si excavari, la 0 %;

e.4.  autorizatiei de desfiintare, la 0 %;

e.5.  autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente, la 0 %;

e.6.  avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, la 0 %;

e.7.  certificatului de nomenclatura stradala, la 0 %;

e.8.  autorizatiei de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala, la 0%;

e.9.  autorizatiei sanitare de functionare, la 0 %;

e.10.de copii heliografice, la 0 %;

e.11. certificatului de producator si pentru viza trimestriala a acestuia, la 0 %;

f)        în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, la 0 %;

g)     în cazul impozitului pe spectacole, la 0 %;

h)      în cazul taxei hoteliere, la 0 %;

i)        în cazul altor taxe locale, la 0 %.

        

 (2) In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuala prevazuta la alin.(1) este inclusa în nivelurile acestora din anexa nr.1.

Art.4.Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum si a  impozitului pe teren, pentru anul 2004, se mentine delimitarea zonelor aprobata prin Hotarârea C.G.M.B. nr.143/2003.

Art.5. – Terenurile pentru care nu se datoreaza  taxa, potrivit pct.2 lit.B din anexa nr.5 la Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile ulterioare,  sunt cele stabilite de catre Consiliile Locale ale sectoarelor 1 – 6.

            Art.6. – Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv hotarârile Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta în anexa nr.2.

Art.7.Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotarârile Consiliului General al Municipiului Bucuresti în temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta în anexa nr.3.

            Art.8. – Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art.49 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit anexei nr.4.

Art.9. – Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

            Art.10 - Hotararea intra in vigoare odata cu publicarea in Monitorul Oficial a Ordonantei Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, modificata si completata.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 29.05.2003

Nr. 151


ANEXA Nr.I la HCGMB nr.151/29.05.2003

 

TABLOUL

cuprinzand impozitele si taxele locale

 

I. ORDONANTA GUVERNULUI NR. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

 

VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE IN ANEXA NR.I, PRECUM SI

AL IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE STABILITE IN SUME FIXE

care se indexeaza anual in conditiile art.67 si art.74 alin.(1) lit.b)-d) din Ordonanta Guvernului nr.36/2002, republicata

 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLADIRI
VALORILE IMPOZABILE

pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri si alte constructii

apartinand persoanelor fizice

 

Art.5 alin.(1) – ANEXA Nr.1

 
 
 
 
Felul cladirilor si al altor
constructii impozabile
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2003
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2004
Valoarea impozabila

- lei/mp -

Valoarea impozabila

- lei/mp -

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire [conditii cumulative ***)]
 
Fara instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire
Cu instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire [conditii cumulative ***)]
 
Fara instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire
0
1
2
3
4
5
 
 
1
Cladiri:
X
X
X
X
a) cu pereti sau cadre din beton armat, din caramida arsa, piatra naturala sau din alte materiale
5.300.000
3.100.000
5.900.000
3.500.000
b) cu pereti din lemn, caramida nerasa, valatuci, paianta si alte materiale asemanatoare
1.400.000
900.000
1.600.000
1.000.000
 
 
2
Constructii anexe, situate in afara corpului principal al cladirii
X