Hotărârea nr. 15/2003

HOTARAREnr. 15 din 2003-01-23 HOTARIRE 15 din 23/01/2003 PRIVIND EXERCITAREA DE CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A ATRIBUTIILOR DE INFIINTARE A ADMINISTRATIILOR FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE PRECUM SI DE APROBARE A ORGANIGRAMELOR, STATELOR DE FUNCTII SI REGULAMENTELOR DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTOR INSTITUTII PUBLICE
HOT. 15 23/01/2003
HOTARIRE 15 din 23/01/2003

HOTARIRE     15 din 23/01/2003

PRIVIND EXERCITAREA DE CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A ATRIBUTIILOR DE INFIINTARE A ADMINISTRATIILOR FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE PRECUM SI DE APROBARE A ORGANIGRAMELOR, STATELOR DE FUNCTII SI REGULAMENTELOR DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTOR INSTITUTII PUBLICE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind exercitarea de catre Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a

atributiilor de infiintare a Administratiei Fondului Imobiliar al Unitatilor

Sanitare Publice precum si de aprobare a Organigramelor, Statelor de

Functii si Regulamentelor de Organizare si Functionare

ale acestor institutii publice

 

 

                Vazand Expunerea de motive a consilierilor municipali;

                Avand in vedere Raportul de specialitate ale Serviciului Resurse Umane din cadrul Primariei Sector 1;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Muncipiului Bucuresti;

                In temeiul prevederilor HGR nr. 1096/2002, precum si art. 95 (2), lit. “h” si art. 95 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                HOTARASTE:

 

Art. 1. Se aproba exercitarea de catre Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor de infiintare a Administratiilor Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice, ca institutii publice de interes local cu personalitate juridica, in subordinea lor, urmand a administra imobilele preluate conform legii, compuse din constructiile si terenurile aferente acestora.

Art. 2. Functie de necesitatile concrete ale fiecarui sector, Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 vor infiinta institutiile publice mentionate la art. 1.

Art. 3. Se aproba exercitarea de catre Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 ale atributiilor privind aprobarea organigramelor, statelor de functii si regulamentele de organizare si functionare ale institutiilor publice infiintate, precum si numirea si eliberarea din functie a directorilor acestora.

Art. 4.Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari..

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 Elena Zamfir- Ciurezu

SECRETAR GENERAL

 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Buc. 23.01.2003

Nr. 15