Hotărârea nr. 148/2003

HOTARAREnr. 148 din 2003-05-29 HOTARIRE 148 din 29/05/2003 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI AFLAT IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "PRIMCOM" S.A.
HOT. 148 29/05/2003
HOTARIRE 148 din 29/05/2003

HOTARIRE    148 din 29/05/2003

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI AFLAT IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "PRIMCOM" S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                                                                BUCURESTI

                                                                                HOTARARE

 

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Societatii Comerciale “PRIMCOM” S. A.

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “PRIMCOM” S.A., in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul sau;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991, modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si nr.468/1998, precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992, modificate si completate prin Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

In temeiul prevederilor art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

                CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                HOTARASTE:

Articol unic. Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de : 27,05 m.p. cota parte indiviza, teren aferent constructiei situate in strada Stirbei Voda nr. 162, bloc 22A, sector 1, aflata in patrimoniul S.C. “PRIMCOM” S.A.

Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

Bucuresti, 29.05.2003

Nr. 148

ANEXA LA HCGMB NR. 148/2003

                                                                         

PROCES VERBAL

                                                      Incheiat astazi  05.07.  2002

 

 

Intre:

S.C. PRIMCOM S.A. Bucuresti, reprezentata prin Mocanu Mircea  in calitate de director general si presedinte al comisiei constituita in vederea aplicarii Hotararii Guvernului nr.834/1991

Si:

-          A.D.P. SECTOR 1

-          Bloc 22 B

-          Bloc 22 A

-          Bloc 21 A

in calitate de vecini, am procedat la stabilirea si bornarea perimetrului societatii mai sus mentionate.

 

                Locul de amplasare al terenului:

                Str. Stribei Voda nr. 162, bloc 22 A, sector1, Bucuresti.

 

                Descrierea limitelor incintei si caracteristici constructive ale imprejmuirii, conform schitelor anexate:

                Incinta este delimitata astfel:

                -160, 158, 17, 220, 182, 180, 191, 186, 185, 184, 192, 229, 88, 89, 230, 86, 80, 232, 78, 75, 47, 236, 237, 46, 45, 43, 42, 41, 38, 37, 36, 32, 24, 23, 239, 22, 21, 25, 26 –A.D.P. SECTOR 1

                -192, 225, 229 – Bloc 22 B

                -26, 218, 217, 160 – Bloc 21A

 

                Observatii:

                Se poate trece la elaborarea documentatiei de stabilire si evaluare a terenului, conform HGR 834/1991.

                Partile recunosc limitele din prezentul proces verbal care s-a intocmit in ____ exemplare.

 

 

COMISIA S.C. PRIMCOM S.A. Bucuresti                                                     VECINI

 

Presedinte: Mocanu Mircea        _______________                                    A.D.P. SECTOR 1

 

Secretar :    Marzacu Jeannine    _______________

 

Membrii :   Ogica Gheorghe      _______________                                     Bloc 22 B

 

                   Nitulescu Kristina   _______________

 

                   Teodorescu Diana   _______________                                      Bloc 22 A

                   Pacuraru Manolena _______________

 

                   Gangu Silvia            _______________                                      Bloc 21 A