Hotărârea nr. 147/2003

HOTARAREnr. 147 din 2003-05-29 HOTARIRE 147 din 29/05/2003 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI AFLAT IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "ILECOM GASTRO BAR" S.A.
HOT. 147 29/05/2003
HOTARIRE 147 din 29/05/2003

HOTARIRE    147 din 29/05/2003

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI AFLAT IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "ILECOM GASTRO BAR" S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

                                                CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                                                                BUCURESTI

 

                                                                                HOTARARE

 

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Societatii Comerciale “ILECOM GASTRO BAR” S. A.

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “ILECOM GASTRO BAR” S.A., in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul sau;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991, modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si nr.468/1998, precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992, modificate si completate prin Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

In temeiul prevederilor art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

                CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                HOTARASTE:

Articol unic. Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de : 55 m.p. cota parte indiviza, aflat in patrimoniul S.C. “ILECOM GASTRO BAR” S.A., la data infiintarii, necesar desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

Bucuresti, 29.05.2003

Nr. 147

Anexa la HCGMB nr. 147/2003

                                                PROCES VERBAL DE VECINATATE

 

 

 

Intocmit astazi……………2001 intre S.C. “ILECOM GASTRO BAR – A.P.” S.A., reprezentata prin d-nul ESEANU STEFAN si:

-Administratia Domeniului Public Sector 1 reprezentata prin Dir. Gen.Vasile Baroi

-Asociatia de locatari a blocului din str. C. A. ROSETTI nr. 18 reprezentata prin ……………………………………………………………………………Toth Iosefina

 

-Asociatia de locatari a blocului din str. VASILE CONTA nr. 17 reprezentata prin ……………………………………………………………………………Kessler C

-Asociatia de locatari a blocului din str. VASILE CONTA nr. 19 reprezentata prin .………………………………………………………………………………………………………...

Am procedat la stabilirea vecinatatilor incintei detinuta de S.C. “ILECOM GASTRO BAR – A.P.” S.A., situata in str. C. A. ROSETTI nr. 20, parter, sector 1, Bucuresti.

 

 

Delimitarea si stabilirea vecinatatilor s-a facut in prezenta delegatilor unitatilor vecine (persoane fizice/juridiceproprietate publica sau particulara) care si-au exprimat acordul fata de delimitarea stabilita prin semnatura depusa pe prezentul proces verbal.

In urma delimitarii au fost stabilite urmatoarele vecinatati inscrise si pe schita anexata prezentului proces verbal:

1.Cu Administratia Domeniului Public Sector 1

                   -Limita care trece prin punctele : 17, 1, 2, 28;

                                             De acord,                          Semnatura………………………………

 

2.Cu Asociatia de locatari a blocului din str. C.A. ROSETTI nr.18

                   -Limita care trece prin punctele : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

                                             De acord,                          Semnatura………………………………

 

3.Cu Asociatia de locatari a blocului din str. VASILE CONTA nr.17

                   -Limita care trece prin punctele : 3, 4, 5, 6;

                                             De acord,                          Semnatura………………………………

 

4.Cu Asociatia de locatari a blocului din str. VASILE CONTA nr.19

                   -Limita care trece prin punctele : 2, 28, 20, 3;

                                             De acord,                          Semnatura………………………………

 

                Incinta delimitata este marcata in teren.

 

 

 

                                Pentru

S.C. “ILECOM GASTRO BAR – A.P.” S.A.

               

                ESEANU STEFAN,