Hotărârea nr. 145/2003

HOTARAREnr. 145 din 2003-05-29 HOTARIRE 145 din 29/05/2003 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "COTROCENI" S.A.
HOT. 145 29/05/2003
HOTARIRE 145 din 29/05/2003

HOTARIRE    145 din 29/05/2003

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "COTROCENI" S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale “COTROCENI” S.A.

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “COTROCENI”S.A., in  vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991, modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si nr.468/1998, precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992, modificate si completate prin Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

            In temeiul prevederilor art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului proprietate asupra terenurilor in suprafata de: 208,20 m.p. cota parte indiviza, aflate in patrimoniul S.C. “COTROCENI” S.A., la data infiintarii, necesare desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

            Terenurile se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 29.05.2003

Nr.145

ANEXA LA HOTARAREA NR.145/29.05.2003

 

TABEL CU TERENURILE AFERENTE CONSTRUCTIILOR DIN PATRIMONIUL

S.C. “COTROCENI” S.A.

 

 

 

 

NR.

CRT.

ADRESA

TITLURI DETINUTE

(conform anexei nr.2

SUPRAFATA

Exclusiva/indiviza

m.p.

1.

Sos.Salaj nr.136

Bloc 49, sector 5

Proces verbal de predare-primire din data de 29.08.1991

24,00 

2.

Sos.Alexandriei nr.8

Bloc L3, sector 5

 

   

11,86

3.

Calea 13 Septembrie

nr.102, Bloc 48A,

sector 5

 

   

48,08

4.

Str.Buzoieni nr.13

Bloc M48, sector 5

 

   

11,35

5.

Calea Ferentari nr.72

sector 5

 

   

112,71

Total suprafata       =       208,20 m.p.

Cota parte indiviza