Hotărârea nr. 144/2003

HOTARAREnr. 144 din 2003-05-29 HOTARIRE 144 din 29/05/2003 PRIVIND ELIBARAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "DIHAM" S.A.
HOT. 144 29/05/2003
HOTARIRE 144 din 29/05/2003

HOTARIRE    144 din 29/05/2003

PRIVIND ELIBARAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "DIHAM" S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

                                                CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                                                                BUCURESTI

 

                                                                                HOTARARE

 

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul Societatii Comerciale “DIHAM” S. A.

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru, Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “DIHAM” S.A., in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aflat in patrimoniul sau;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991, modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si nr. 468/1998, precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992, modificate si completate prin Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

In temeiul prevederilor art.38, teza 3, combinat cu art. 46  din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

                CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                HOTARASTE:

Articol unic. Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de : 1542,9 m.p. cota parte indiviza, aflate in patrimoniul S.C. “DIHAM ” S.A., la data infiintarii, necesare desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

Terenurile se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 29.05.2003

Nr. 144

                                       ANEXA LA HOTARARE                          nr.144/2003

 

TABEL CU TERENURILE AFERENTE CONSTRUCTIILOR DIN PATRIMONIUL

                                                                S.C. “DIHAM” S.A.

 

NR. CRT.

ADRESA

TITLURI DETINUTE 

(conform anexei nr. 2)           

SUPRAFATA

/mp

exclusiva/indiviza

1.         

Sos. Viitorului nr. 199 ,bl.42A, Sector 2

Ordinul de dotare nr. 475/1982 al Directiei Comerciale

60,5

2.

Sos. Colentina nr. 12, bl.58,

Sector 2

Declaratie impunere

Adm. Financiara

Sector 2

300,8

3.

Calea Mosilor nr. 300, bl. 58,

Sector 2

Ordinul de dotare nr. 697/1982 al Directiei Comerciale

48,6

4.

Sos. Pantelimon nr. 248-250, bl.59-60, Sector 2

 

Declaratie impunere

Adm. Financiara

Sector 2

100,1

5.

Calea Mosilor nr. 245-249, bl.49-49A, Sector 2

 

Ordinul de dotare nr. 321/1981 al Directiei Comerciale

68,4

6.

Calea Mosilor nr. 306, bl. 56,

Sector 2

Ordinul de dotare nr. 24/1980 al Directiei Comerciale

36,7

7.

 

Sos. Pantelimon nr. 362, bl.15D, Sector 2

 

Ordinul de dotare nr. 353/1978 al Directiei Comerciale

23,5

8.

Sos. Colentina nr. 3A, bl.33A,

Sector 2

Ordinul de dotare nr. 421/1981 al Directiei Comerciale

379,4

9.

Calea Mosilor nr. 207, bl. 15,

Sector 2

Proces verbal de integrare in circuitul comercial nr. 9485/1983

108,4

10.

 

Sos. Pantelimon nr. 360, bl.15C, Sector 2

 

Ordinul de dotare nr. 361/1978

Ordinul de dotare nr. 80/1979

248,4

11.

Sos. Colentina nr. 3B, bl.33B,

Sector 2

Ordinul de dotare nr. 421/1981

50,9

12.

Sos. Stefan cel Mare nr. 50, bl.35B,

Sector 2

Ordinul de dotare nr. 369/1983

88,7

13.

 

Sos. Pantelimon nr. 358, bl.15A+B, Sector 2

 

Ordinul de dotare nr. 361/1978

Ordinul de dotare nr. 80/1979

28,5

                                                                                Total suprafata =                            1542,9 mp

                                                                                                                     Cota parte indiviza