Hotărârea nr. 143/2003

HOTARAREnr. 143 din 2003-05-29 HOTARIRE 143 din 29/05/2003 PRIVIND "REGLEMENTARILE URBANISTICE DE INCADRARE PE ZONE SI CATEGORII DE FOLOSINTA A TERITORIULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU ANUL 2004"
HOT. 143 29/05/2003
HOTARIRE 143 din 29/05/2003

HOTARIRE    143 din 29/05/2003

PRIVIND "REGLEMENTARILE URBANISTICE DE INCADRARE PE ZONE SI CATEGORII DE FOLOSINTA A TERITORIULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU ANUL 2004"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind "Reglementarile urbanistice de incadrare pe zone si categorii de folosinta a teritoriului Municipiului Bucuresti, pentru anul 2004", prin aplicarea prevederilor O.G. nr.36/2002, a H.G. nr.1278/2002 si a

Hotararii C.G.M.B. nr.301/2002

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si al Centrului de Proiectare Urbana;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.13 din O.G. nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, modificata si completata  prin H.G. nr.149/2003, precum si ale art.13.01 - 13.03 din H.G. nr.1278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, precum si ale art.3 al Hotararii C.G.M.B. nr.301/2002;

            In temeiul prevederilor art.38, alin.1 si alin.2, lit."d" si art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se aproba "Reglementarile urbanistice de incadrare pe zone si categorii de folosinta a terenului Municipiului Bucuresti, pentru anul 2004", prin aplicarea prevederilor O.G. nr.36/2002, ale H.G. nr.149/2003, a H.G. nr.1278/2002 si ale Hotararii C.G.M.B. nr.301/2002, conform anexelor A-H care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Art.2 - Directia Evidenta Proprietatii, Patrimoniu, Cadastru si Directia Taxe si Impozite ale Primariei Municipiului Bucuresti, impreuna cu compartimentele de specialitate omologe ale Primariilor  Sectoarelor 1-6, vor realiza, in termen de sase luni de la adoptarea prezentei hotarari, Listele detaliate cuprinzand repartitia proprietatilor pe zone urbane de fiscalitate, in vederea pregatirii exercitiului fiscal pe anul 2004.

 

            Art.3- In scopul fundamentarii,  prin studii economice si fiscale de specialitate, a viitoarelor reglementari urbanistice de zonare fiscala, se va include in Lista studiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, finantate de la bugetul Primariei Municipiului Bucuresti pe anul 2003 si pozitia "Politicile si procedurile de zonare fiscala = instrumente de dinamizare a evolutiei urbanistice si a cresterii economice".

 

            Art.4 - Directia Generala de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Directia Taxe si Impozite ale Primariei Municipiului Bucuresti, impreuna cu Centrul de Proiectare Urbana al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu directiile omologe ale Primariilor Sectoarelor 1-6 ale Municipiului Bucuresti, vor face propuneri in termen de sase luni de la data adoptarii prezentei - cu consultarea comisiilor de specialitate ale C.G.M.B. - in vederea fundamentarii unei initiative legislative a C.G.M.B. de exceptare de la plata impozitelor a persoanelor fizice si juridice care actioneaza, pe cheltuiala proprie, in sensul realizarii si modernizarii echipamentelor edilitare municipale, reabilitarii patrimoniului cultural si natural de pe raza municipiului Bucuresti.

 

            Art.5- Primarul General si Primarii Sectoarelor 1 - 6 ale Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 29.05.2003

Nr.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr.401AS/04.04.2004

CENTRUL DE PROIECTARE URBANA

Nr.1935/CPU/03.04.2003

 


ANEXA A conform amendament

la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Nr.143 din mai 2003

 

REGLEMENTARI URBANISTICE DE INCADRARE PE ZONE SI CATEGORII DE FOLOSINTA A TERITORIULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU ANUL 2004 prin aplicarea prevederilor O.G. nr.36/2002, a H.G.1278/2002, a HG nr.149/2003, a OUG nr.12/2003 si a H.C.G.M.B. 301/2002

 

            (1) SECTORUL 1

Intravilan:

·        1-A - ZONA “A” - reprezentata grafic in culoare ROSIE.

Delimitata prin teritoriul cuprins intre arterele de circulatie:

-        Podul Grant intre Calea Crangasi si Calea Grivitei;

-        Calea Grivitei numerele pare si impare inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta arterei, intre Podul Grant si Podul Constanta inclusiv;

-        B-dul Bucurestii Noi, numerele pare si impare inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta arterei, de la Podul Bucuresti-Constanta pana la str.Pictor Baesu Aurel;

-        De la B-dul Bucurestii Noi - Pod Constanta - 100 m nord de CF Constanta, pana la str.Baiculesti, masurati de la limita cadastrala a CF;

-        Str.Baiculesti numerele pare si impare inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta arterei pana la limita 100 m fata de malurile lacurilor Colentinei (Baneasa, Grivita, Straulesti);

-        Limita adminisitrativa a municipiului;

-        Limita de nord a fasiei de 100 m masurati la nordul Lacurilor Colentina (Baneasa, Grivita, Straulesti), pana la Sos.Bucuresti - Ploiesti;

-        Sos.Bucuresti - Ploiesti numerele pare si impare, inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta arterei, de la limita de nord de 100 m de-a lungul Lacului Baneasa pana la CF Centura;

-        Sos.Bucuresti - Ploiesti numerele pare de la CF Centura la Aleea Privighetorilor;

-        Aleea Privighetorilor numerele pare si impare, inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta arterei pana la Drum Campul Pipera (limita administrativa a municipiului);

-        Drumul Campul Pipera limita adminisitrativa care delimiteaza terenul aeroportului Baneasa pana la limita administrativa a municipiului;

-        Drumul Nisipoasa numerele pare si impare, inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta arterei pana la CF Constanta;

-        Str.Avionului numerele pare si impare, inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta arterei pana la intersectia cu Str.Av.Alex.Serbanescu;

-        Str.Av.Alex.Serbanescu numerele pare si impare, inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta arterei de la str.Avionului pana la limita sector 2;

-        Limita sector 2 (Sos.Pipera) intre Str.Av.Alex.Serbanescu si Calea Floreasca;

-        Limita sector 2 intre Sos.Pipera si B-dul Carol I;

-        Limita sector 3, de la limita sector 2 pana la limita sector 5 (Calea Victoriei);

-        Limita sector 5, intre Calea Victoriei si Podul Cotroceni;

-        Limita sector 6, intre Podul Cotroceni si Pod Grant - Calea Crangasi.

Delimitata prin teritoriul cuprins intre arterele de circulatie:

-     Zona de protectie de 100 m de o parte si de alta a lacurilor: Lacul Floreasca, Lacul Herastrau, Lacul Baneasa, Lacul Grivita, Lacul Straulesti.

 

 

·        1-B : ZONA “B” - reprezentata grafic in culoare PORTOCALIE.

Delimitata prin teritoriul cuprins intre arterele de circulatie:

-        Calea Giulesti intersectie cu str.Frasinului, str.Frasinului numerele pare si impare, inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta arterei;

-        Str.Butuceni numerele pare si impare, inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta arterei intre str.Frasinului si str.Lamaiului;

-        Str.Lamaiului numerele pare si impare, inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta arterei intre Str.Butuceni si Str.Singerului;

-        Prelungire Str.Singerului - Str.Modestiei, prin zona CF;

-        Str.Marginei numerele pare si impare, inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta de la Str.Modestiei la Str.Timisului;

-        Str.Timisului numerele pare si impare, inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta arterei;

-        Sos.Chitilei numerele pare si impare, inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta pana la limita administrativa a municipiului;

-        Sos.Chitilei numere pare intre limita administrativa a municipiului si Str.C.Godeanu;

-        Str.Slt. C.Godeanu numerele pare si impare, inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta;

-        Limita de 100 m sud fata de malurile lacurilor Grivita, Baneasa, pana la str.Baiculesti;

-        Str.Baiculesti (exclusiv);

-        Limita zonei A (descrisa anterior) intre Str.Baiculesti si B-dul Bucurestii - Noi;

-        B-dul Bucurestii - Noi numere pare (exclusiv) pana la Str.Aurel Baesu;

-        B-dul Bucurestii - Noi numere impare (exclusiv) intre Str.Aurel Baesu si Pod Constanta;

-        Calea Grivitei  (exclusiv) numere impare de la Pod Constanta pana la Podul Grant;

-        Podul Grant (exclusiv) intre Calea Crangasi si Calea Giulesti;

-        Limita sector 6, intre Podul Grant si Str.Frasinului;

-        O fasie de 200 m de la limita Zonei “A”, paralela cu Sos.Bucuresti-Ploiesti de la Str.Ion Ionescu de la Brad pana la intersectia Drumului Lapus cu Aleea Papusa;

-        100 m paralel cu Sos.Odai pana la Drumul Piscul Mare;

-        Drumul Piscul Mare, de la 100 m de la Sos.Odai pana la limita administrativa;

-        Limita administrativa pana la limita Zonei “A”;

-        Limita Zonei “A” de la limita administrativa pana la Str.Dobrogeanu Gherea;

-        Limita de 100 m de-a lungul lacurilor Baneasa, Grivita pana la intersectia cu Sos.Bucuresti-Targoviste.

Delimitata prin teritoriul cuprins intre arterele de circulatie:

-        de la Aleea Privighetorilor de-a lungul DN1 pana la Soseaua de Centura (exclusiv);

-        Soseaua de Centura pana la Gara Otopeni;

-        Aleea Teisani numerele pare si impare, inclusiv proprietatile care au o latura adiacenta arterei;