Hotărârea nr. 142/2003

HOTARAREnr. 142 din 2003-05-29 HOTARIRE 142 din 29/05/2003 PRIVIND TRANSMITEREA TEMPORARA A UNOR SECTOARE DE DRUM DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA", IN VEDEREA UNOR LUCRARI URGENTE DE REPARATII
HOT. 142 29/05/2003
HOTARIRE 142 din 29/05/2003

HOTARIRE    142 din 29/05/2003

PRIVIND TRANSMITEREA TEMPORARA A UNOR SECTOARE DE DRUM DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR DIN ROMANIA", IN VEDEREA UNOR LUCRARI URGENTE DE REPARATII

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea temporara a unor sectoare de drum din administrarea

Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Regiei Autonome

“Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, in vederea unor lucrari

urgente de reparatii

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Mihail Basulescu referitoare la necesitatea trecerii temporare a sectoarelor de drum din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”;

            Tinand seama de prevederile art.9 alin.2 si ale art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.38 alin.1 si alin.2 lit.”f” si “g”, al art.46 alin.2, al art.96 si al art.125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba transmiterea temporara, pe durata executiei lucrarilor necesare, din Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Regiei Autonome “Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, a sectoarelor de drum prevazute in anexa la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta, in vederea executarii de lucrari urgente de reparatii.

            Art.2- Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevazute la art.1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termenul stabilit prin Hotararea Guvernului prin care se va aproba preluarea acestora, potrivit legii.

            Art.3- Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                        Stelian Galetuse                                       Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 29.05.2003

Nr. 0142

 

 

 

 

 

A N E X A

 

 

 

DN

Limita km la intrare in municipiul Bucuresti

Sector propus pentru reparare

Lungime sector

(Km)

Suprafata degradata

(grosime medie 6 cm)

Evaluare costuri

 

(lei)

1

7+470

nu este cazul

0

-

-

1A

12+260

nu este cazul

0

-

-

2

7+848

nu este cazul

0

-

-

3

7+910

nu este cazul

0

-

-

4

7+564

Popesti Leordeni - Str.Vitan Barzesti

1

800 mp

530.000.000

5

7+573

CFR Progresu - Str.Luica

1.2

200 mp

130.000.000

6

8+500

Bragadiru - Str.Magurele

2.5

2500 mp

1.670.000.000

7

11+200

Chitila - Str.Laminorului

2.2

2600 mp

1.730.000.000

A1

10+600

Capat Autostrada 1 - Str.Apusului

3.1

2900 mp

1.940.000.000

 

TOTAL

 

10

9000 mp

6,000,000,000.00