Hotărârea nr. 140/2003

HOTARAREnr. 140 din 2003-05-22 HOTARIRE 140 din 22/05/2003 PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE PAZA SI DESERVIRE GENERALA A OBIECTIVELOR DE PROTECTIE CIVILA - SERVICIU PUBLIC FARA PERSONALITATE JURIDICA IN SUBORDINEA C.G.M.B.
HOT. 140 22/05/2003
HOTARIRE 140 din 22/05/2003

HOTARIRE    140 din 22/05/2003

PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE PAZA SI DESERVIRE GENERALA A OBIECTIVELOR DE PROTECTIE CIVILA - SERVICIU PUBLIC FARA PERSONALITATE JURIDICA IN SUBORDINEA C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind infiintarea Serviciului de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de

Protectie Civilaserviciu public fara personalitate juridica in subordinea

C.G.M.B.

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii;                              

                        In conformitate cu prevederile Legii Protectiei Civile nr. 106/1996;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art. 38 alin. 2 lit. “e” sii”, art. 46 si art. 71 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Incepand cu data de 01.06.2003 se infiinteaza Serviciul de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila-serviciu public fara personalitate juridica in subordinea C.G.M.B., prin preluarea obiectului  de activitate al Serviciului Protectie Civila din cadrul aparatului propriu al P.M.B. care se desfiinteaza.

Art.2 – Sediul Serviciului de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila se afla in str. Academiei nr. 3-5, etaj 3, camera 60, sector 3, Bucuresti.

Art.3 – Se aproba organigrama, numarul total de posturi (50 posturi) si statutul de functii ale Serviciului de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 – Personalul angajat al Primariei Municipiului Bucuresti la Serviciul Protectie Civila (25 posturi) se redistribuie si incadreaza la Serviciul de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila.

Art.5 – Numarul de posturi de muncitori si personal de deservire aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 73/2003 se reduce cu 17 posturi, care se transforma in posturi inspectori de specialitate gradul profesional IA.

            Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 74/2003 se modifica corespunzator.

Art.6 – Regulamentul de Organizare si functionare al Serviciului de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila se prezinta spre aprobare C.G.M.B. in termen de 60 de zile de la aprobarea organigramei si statului de functii.

Art.7 – Finantarea Serviciului de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila se asigura din bugetul local al municipiului Bucuresti, in conformitate cu Prevederile cuprinse in bugetul C.G.M.B.

Art.8 – Personalul Serviciului de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila va beneficia de transport gratuit pe mijloacele de transport la suprafata, conform legislatiei in vigoare.

Art.9 – Domnul Sandu Ion – sef serviciu Protectie Civila in cadrul P.M.B. va exercita atributiile functiei de director al Serviciului de Paza si Deservire Generala a Obiectivelor de Protectie Civila, pana la ocuparea postului prin concurs, conform legislatiei in vigoare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA            Stelian Galetuse

 

 

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

          Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 22.05.2003

Nr. 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.  140/22.05.2003

 

 

 

 

SERVICIUL DE PAZA SI DESERVIRE GENERALA

A OBIECTIVELOR DE PROTECTIE CIVILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PERSONAL                                  50

 

din care

Muncitori si personal de deservire            35           

 
 

 

 

 


               

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

       Anexa 2 la H.C.G.M.B. nr. 140 din 22.05.2003

STAT DE FUNCTII

al Serviciului de Paza si Deservire Generala a obiectivelor de Protectie Civila al Municipiului Bucuresti

 

 

NR.

CRT.

FUNCTIA

NIVEL STUDII

GRAD/TREAPTA PROFESIONALA

NR.

POSTURI

Anexa din oug. 191/2002 in baza careia se stabilesc salariile de baza si indemn. de conducere

De executie

De conducere

1

2

3

4

5

6

7

1

Inspector de spec.

Director

S

1A

1

II a / II b  si  VI 1a/1b

2-3

Inspector de spec.

Sef serviciu

S

1A

2

II a / II b  si  VI 1a/1b

           Total functii de conducere                                                           3

4-5

Inspector de spec.

 

S

1A

2

II a / II b

6-7

Inspector de spec.

 

S

I

2

II a / II b

8-9

Inspector de spec.