Hotărârea nr. 14/2003

HOTARAREnr. 14 din 2003-01-23 HOTARIRE 14 din 23/01/2003 PRIVIND APROBAREA MASURILOR PENTRU PUNEREA IN APLICARE A HOTARARII C.G.M.B. NR. 239/2002, PRIVIND INCETAREA ACTIVITATII ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR SI TRECEREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 SUSPENDATA LA TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA A VIII-A PRIN INCHEIEREA DIN DATA DE 28.03.2003 IN DOS. NR. 3011/2003
HOT. 14 23/01/2003
HOTARIRE 14 din 23/01/2003

HOTARIRE     14 din 23/01/2003

PRIVIND APROBAREA MASURILOR PENTRU PUNEREA IN APLICARE A HOTARARII C.G.M.B. NR. 239/2002, PRIVIND INCETAREA ACTIVITATII ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR SI TRECEREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea masurilor pentru punerea in aplicare a Hotararii

CGMB nr. 239/2002 privind incetarea activitatii Administratiei Fondului

Imobiliar si trecerea obiectului de activitate in administrarea

Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6

 

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

                Pentru asigurarea celeritatii procesului de punere in aplicare a prevederilor Hotararii CGMB nr. 239/2002;

                In vederea protejarii fondului imobiliar al municipiului Bucuresti si apararii drepturilor personalului angajat al Administratiei Fondului Imobiliar, prevazute de legislatia in vigoare;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Muncipiului Bucuresti;

                In temeiul prevederilor art. 95 alin. (2), lit. “h” si ale art. 38 alin. (2) lit. “g” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                            HOTARASTE:

 

Art. 1. Pentru preluarea activitatii si patrimoniului Administratiei Fondului Imobiliar, Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 vor infiinta servicii publice de interes local, in cadrul structurilor existente, sau ca institutii publice cu personalitate juridica.

Art. 2. Serviciile sau institutiile publice de interes local prevazute la art. 1 vor avea ca obiect de activitate administrarea, vanzarea, repararea si intretinerea fondului imobiliar corespunzator fiecarui sector, activitate desfasurata pana la data de 01.01.2003 de catre Administratia Fondului Imobiliar din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 3. Serviciile publice respectiv institutiile publice prevazute la art. 1 vor prelua pe baza de protocol patrimoniul Administratiei Fondului Imobiliar pana la 01.03.2003.

Art. 4. Personalul angajat in cadrul Administratiei Fondului Imobiliar va fi preluat prin transfer in interes de serviciu pe post de executie, de catre institutiile publice infiintate conform prevederilor art. 1 si 2, repartizarea acesteia pe sectoare urmand a se face in mod proportional.

Art. 5. Prin exceptie de la prevederile art. 4, activitatea si personalul din cadrul Serviciului Fond Locativ, Serviciul Intocmire si Urmarire C.I. asocieri, Serviciul Expertize, Evaluari Imobile, Serviciul Tehnic Evaluari, Legislatie, Contencios, Serviciul Tehnic, Amplasamente, Comenzi Reparatii, Urmarire Lucrari si Receptii din cadrul Administratiei Fondului Imobiliar vor fi preluate de catre serviciul public sau institutia publica ce se va infiinta in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, continuandu-si activitatea pana la data la care baza de date si fondul arhivistic detinute de aceste servicii vor fi dirijate si transmise pe sectoare.

Art. 6. Se deleaga Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6 componenta de exercitare a atributiilor privind aprobarea organigramei, statului de functii, a regulamentului de organizare si functionare, precum si a bugetului de venituri si cheltuieli ale serviciilor publice respectiv a institutiilor publice prevazute la  art. 1 si 2 din prezenta hotarare.

Se deleaga Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6 competenta de exercitare a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a conducatorului serviciului public sau institutiei publice.

Art. 7. Fondurile necesare pentru desfasurarea activitatii serviciilor publice respectiv institutiilor publice vor fi prevazute in bugetele locale ale sectoarelor1-6 pentru finantarea cheltuielilor aferente acestei actiuni.

Art. 8. Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6, primarii sectoarelor 1-6 si conducerea Administratiei Fondului Imobiliar vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 9. Orice dispozitii contrare se abroga.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 Elena Zamfir- Ciurezu

SECRETAR GENERAL

 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 23.01.2003

Nr. 14