Hotărârea nr. 137/2003

HOTARAREnr. 137 din 2003-05-22 PRIVIND TRECEREA UNUI TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ANULEAZA PUNCTUL 2 AL ANEXEI 1 LA H.C.G.M.B. NR. 86/1997 ABROGA H.C.G.M.B. NR 82/2003

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren din domeniul privat al municipiului București în domeniul publicai municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

Văzând nota nr.5540/2002 a Direcției Generale Juridic, Contencios si

Legislație prin care se propune modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.221/13.09.2001;

Ținând seama de memoriul depus de Victorex Investments Consultans S.R.L.- cu sediul în București, str.Cretei nr.13, sector 1;

în conformitate cu dispozițiile sentinței civile 323/17.03.2000 a Curții de Apel-Secția Contencios Administrativ, definitivă și irevocabilă;

în baza art.8 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

în conformitate cu prevederile art.60(1) și (3) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul prevederilor art.38(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL GENERAL ALMUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

9

Art.1-Se trece din domeniul privat al municipiului București în domeniul public al municipiului București (administrat de Administrația Fondului Imobiliar), cu funcțiunea de Parc public, terenul în suprafață de 841 m.p., identificat conform vecinătăților suprafeței S.2 din adresa 2918/1997 a fostului Departament Patrimoniu Imobiliar, Direcția Evidența Proprietății, actualmente Direcția Patrimoniu Evidența Proprietăți Cadastru și anumej

- La Nord cu Pepiniera Nordului

La Est cu suprafața de teren ce a făcut obiectul H.C.G.M.B. nr.77/25.09.1997 și cu imobilul din str.lntrarea Școlii Herăstrău nr.13

-    La Sud cu imobilul din strada Gliei nr.18

-    La Vest cu Cooperativa Metalo-Casnica

2. Se anulează punctul 2 din anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.86/13.06.1997 în ceea ce privește terenul în suprafață de 259 m.p. destinat lucrărilor de amenajare parc.

Art.3- Hotărârea C.G.M.B.nr.82/2003 se abrogă.

București, 22.05.2003