Hotărârea nr. 132/2003

HOTARAREnr. 132 din 2003-05-22 HOTARIRE 132 din 22/05/2003 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI FLORINEL ROTARU IN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI
HOT. 132 22/05/2003
HOTARIRE 132 din 22/05/2003

HOTARIRE    132 din 22/05/2003

PRIVIND NUMIREA DOMNULUI FLORINEL ROTARU IN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind numirea domnului Florinel Rotaru in functia de director general al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Resurse umane si Protectia Muncii privind numirea domnului Florinel Rotaru in functia de director al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, urmare concursului desfasurat in data de 11.03.2003 pentru ocuparea postului vacant de director al institutiei.

            In baza prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, a Hotararii Guvernului nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu prevederile art.5 alin.1 lit.”e” din H.G.R. nr.28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, modificata prin HGR nr.286/2001;

            Tinand seama de anexa la Legea nr.334/2002, Legea Bibliotecilor;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38 alin.2 lit.”i”, teza IV, art.46 alin.1 si alin. 5 si art.50 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

           

            Art.1- Domnul Florinel Rotaru se numeste in functia de director general al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, succesoare a Bibliotecii MunicipaleMihail Sadoveanu” din Bucuresti.

            Art.2- Incheierea contractului individual de munca in calitate de angajator revine in sarcina ordonatorului principal de credite, respectiv Primarul General.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 22.05.2003

Nr.132