Hotărârea nr. 129/2003

HOTARAREnr. 129 din 2003-05-22 HOTARIRE 129 din 22/05/2003 PRIVIND INFIINTAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 387/2009
HOTARARE nr. 129 din 22/05/2003
HOTARIRE 129 din 22/05/2003

HOTARIRE    129 din 22/05/2003

PRIVIND INFIINTAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

HOTARARE

Privind infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala

a Municipiului Bucuresti

 

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate a Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii, prin care se propune infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

In baza art.2, art.3 si art.4 din H.G.R. nr.90/23.01.2003, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala si a art.40 si art.41 din Legea nr.705/2001, privind sistemul national de asistenta sociala;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.“esii”, art.46 si art.68(1), lit.“t”, din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H o ta r a s t e:

 

Art.1 – Incepand cu data de 01.06.2003 se infiinteaza Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti, serviciu public cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu sediul central in Bucuresti, Bdul. Regina Elisabeta nr.47, sector 5,  camerele 40, 42, 44 si 45, prin reorganizarea Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti. Cu aceeasi data, Directia Asistenta Sociala din cadrul aparatului propriu se desfiinteaza.

Art.2 – Se aproba organigrama Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti cu un numar total de 124 de posturi si Statul de Functii al institutiei, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. Regulamentul de organizare si Functionare va fi supus aprobarii in termen de 30 de zile.

Art.3 – Domnul Marian Cioltan va exercita atributiile functiei de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti pana la ocuparea postului prin concurs, in conformitate cu legislatia in vigoare. In termen de 30 de zile de la data prezentei se va organiza concurs pentru ocuparea postului de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.

Art.4 – Personalul angajat in aparatul propriu al C.G.M.B. la Directia Asistenta Sociala (10 posturi) se redistribuie, incadrandu-se la Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti. Ocuparea posturilor vacante din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti se va face in limita bugetului aprobat.

Art.5 – Numarul total de posturi al aparatului propriu al C.G.M.B. nu se va modifica.

Art.6 – Finantarea institutiei se asigura din bugetul local al municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile cuprinse in bugetul C.G.M.B.

Art.7 – Personalul institutiei va beneficia de transport gratuit pe mijloacele de transport la suprafata, conform legislatiei in vigoare.

Art.8 – In termen de 45 de zile, pe baza evidentelor se va face predarea – primirea pe baza de protocol a bunurilor aflate in prezent in folosinta Directiei Asistenta Sociala, care trec in administrarea directa a Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti.

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 22.05.2003

Nr.129


Anexa 1 la H.C.G.M.B. NR. 129 / 22.05.2003

ORGANIGRAMA

 

 


15

SERVICIUL REGISTRATURA, RELATII CU PUBLICUL SI MASS MEDIA

1

14

5

SERVICIUL RESURSE UMANE, PERFECTIONARE PERSONAL

1

4

5

SERVICIUL JURIDIC, LEGISLATIE

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI PROTECTIA MUNCII

 

1

 

9

 

12

SERVICIUL ANCHETE SOCIALE SI AJUTOR SOCIAL PERSOANE ADULTE FARA ADAPOST

1

11

8

SERVICIUL STRATEGIE, DEZVOLTARE ASISTENTA SOCIALA; PROGRAME SI FINANTARI EXTERNE

 

1

 

7

 

 

 

 

6

SERVICIUL PROTECTIA FAMILIEI, COMBATEREA MARGINALIZARII TINERILOR, PROTECTIA FEMEII SI COMBATEREA VIOLENTEI DOMESTICE

1

5

 

 

6

SERVICIUL DE STATISTICA SI DEZVOLTARE PENTRU COMBATEREA EXCLUDERII SOCIALE

1

5

 

9

SERVICIUL FINANCIA – CONTABILITATE SI CFP

1

8

 

 

 

6

SERVICIUL PENTRU RELATIA CU SOCIETATEA CIVILA

1

5

 

6

SERVICIUL PROTECTIA COPILULUI IN DIFICULTATE

1

5

 

 

 

6

SERVICIUL INVESTITII – ACHIZITII PUBLICE SI BUGET – PLANIFICARE RESURSE

 

1

 

5

 

6

SERVICIUL PROTECTIA PERSOANELOR CU DIZABILITATI

1

5

4

BIROUL PENTRU PARTENERIAT FURNIZORI DE SERVICII SOCIO - MEDICALE

 

1

 

3