Hotărârea nr. 125/2003

HOTARAREnr. 125 din 2003-04-22 HOTARIRE 125 din 22/04/2003 PRIVIND INFIINTAREA TEATRULUI METROPOLITAN AL TINERETULUI BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 174/2010
HOTARARE nr. 125 din 22/04/2003
HOTARIRE 125 din 22/04/2003

HOTARIRE    125 din 22/04/2003

PRIVIND INFIINTAREA TEATRULUI METROPOLITAN AL TINERETULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

HOTARARE

privind infiintarea Teatrului Metropolitan al Tineretului Bucuresti

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Analizand Raportul nr.7717/22.04.2003 al Directiei pentru Cultura;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.1, 2, 3 si ale art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In baza art.35 si art.40 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

            In temeiul dispozitiilor art.31 (1), art.56 (4), art.85 lit.”c” si art.95 lit.”h” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1- Incepand cu data prezentei se infiinteaza Teatrul Metropolitan al Tineretului Bucuresti, institutie publica de cultura cu personalitate juridica in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in scopul promovarii si sustinerii creatiei tinerilor artisti.

            Art.2- Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Teatrului Metropolitan al Tineretului Bucuresti se va asigura din venituri extrabugetare si subventii acordate de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti in cadrul cheltuielilor prevazute pentru capitolul “cultura si religie”.

            Art.3- Teatrul Metropolitan al Tineretului Bucuresti are ca principal obiect de activitate productia si reprezentarea de spectacole de teatru de catre tineri artisti, promovand un teatru dinamic, neconventional, ateliere de creatie pe texte contemporane, gazduirea unor productii realizate de tineri artisti, programe educationale pentru tineret;  institutia va functiona ca un teatru de repertoriu pe baza unor structuri flexibile.

            Art.4- Organizarea Teatrului Metropolitan al Tineretului Bucuresti si numarul de personal sunt prevazute in anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.5- Sediul Teatrului Metropolitan al Tineretului Bucuresti este in str.Batistei nr.14, sector 2. In acest sens institutia va prelua in administrare de la Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti - ARCUB, o suprafata de 20 m.p. cu destinatia de birouri; restul spatiilor necesare desfasurarii activitatii specifice vor fi repartizate in folosinta comuna in baza dispozitiei Primarului General al municipiului Bucuresti.

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.125


CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

TEATRUL TINERETULUI  BUCURESTI

ANEXA NR.1

LA H.C.G.M.B. nr.125/22.04.2003

 

O R G A N I G R A M A

 


DIRECTOR

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                CONTABIL SEF

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.posturi, din care:

39

Functii de conducere:

2

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

TEATRUL TINERETULUI BUCURESTI

ANEXA NR.2

LA H.C.G.M.B. nr.125/22.04.2003

 

STAT DE FUNCTII

pe anul 2003

 

Nr.

Crt.

FUNCTIA

Functia de

conducere

Nivel

studii

Grad/

Treapta prof.

Numar

posturi

Anexa la oug 191/2002 in baza careia se stabilesc salariile de baza

 

A. FUNCTII DE EXECUTIE

 

 

 

 

 

1

Consultant artistic

 

S

I

1

Anexa nr.IV/3

2

Economist

 

S

I

1

Anexa nr.IV/3

3-6

Actor

 

S

III

4

Anexa nr.IV/3

7-10

Actor

 

S

IV

4

Anexa nr.IV/3

11-14

Actor

 

S

V

4

Anexa nr.IV/3

15-22

Actor

 

S

Deb./V

8

Anexa nr.IV/3

23

Regizor

 

S

III

1

 

24

Scenograf

 

S

III

1

Anexa nr.IV/3

25

Secretar literar

 

S

III

1

Anexa nr.IV/3

26

Producator

 

S

III