Hotărârea nr. 123/2003

HOTARAREnr. 123 din 2003-04-22 HOTARIRE 123 din 22/04/2003 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NR. 66/2003
HOT. 123 22/04/2003
HOTARIRE 123 din 22/04/2003

HOTARIRE    123 din 22/04/2003

PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NR. 66/2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii nr.66/2003 de aprobare a documentatiei tehnico-ecomomice a obiectivului de investitii

“Managementul traficului”, cuprins in proiectul privind

“Programul Multi - Sector al municipiului Bucuresti”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de Raportul de specialitate al Directiei Generale de Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand scrisoarea nr.241932/21.04.2003 a Ministerului Finantelor Publice adresata Primarului General si Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.16 si cap.5, art.48 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale si a H.G. nr.978/2001 privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale;

            In temeiul art.38 (2) lit.”d”, “f” si “m”, art.46 (1), (2) si (3), art.68 (b) si art.128 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic -  Hotararea C.G.M.B. nr.66/2003 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

            “Se aproba documentatia tehnico-economica inclusiv indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Managementul traficului” cuprins in proiectul privind Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti, prevazuti in anexa.”

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

               

 

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.123