Hotărârea nr. 121/2003

HOTARAREnr. 121 din 2003-04-22 HOTARIRE 121 din 22/04/2003 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR.67/2003
HOT. 121 22/04/2003
HOTARIRE 121 din 22/04/2003

HOTARIRE    121 din 22/04/2003

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR.67/2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii nr.67/2003 de aprobare aContractului de credit intre Municipiul Bucuresti, Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru finantarea proiectului privind “Programul Multi - Sector al municipiului Bucuresti”

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de Raportul de specialitate al Directiei Generale de Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand scrisoarea nr.241932/21.04.2003 a Ministerului Finantelor Publice adresata Primarului General si Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.16 si cap.5, art.48 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale si a H.G. nr.978/2001 privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale;

            In temeiul art.38 (2) lit.”d”, “f” si “m”, art.46 (1), (2) si (3), art.68 (b) si art.128 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.I - Articolul 2 al Hotararii nr.67/2003 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

            “Contractarea imprumutului extern, prevazut la art.1 se face in baza garantiilor proprii ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti .”

            Art.2 - Articolul 3 al Hotararii nr.67/2003 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

            “Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa semneze contractul de credit intre Municipiul Bucuresti, RADET si BERD”.

            Art.3 - Se introduce Art.4 cu urmatorul cuprins:

            “Contributia Municipiului Bucuresti la finantarea Proiectului precum si plata serviciului datoriei publice externe (rate de capital, dobanzi, comisioane, alte costuri) aferenta imprumutului angajat de la BERD, in valoare totala de 51,5 milioane EURO vor fi suporate din veniturile proprii ale Municipiului Bucuresti.”

            Art.4- Articolul 4 al Hotararii nr.67/2003 devine art.5 si va avea acelasi cuprins.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.121