Hotărârea nr. 12/2003

HOTARAREnr. 12 din 2003-01-23 HOTARIRE 12 din 23/01/2003 PRIVIND INFIINTAREA COMISIEI SPECIALE PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 12 23/01/2003
HOTARIRE 12 din 23/01/2003

HOTARIRE     12 din 23/01/2003

PRIVIND INFIINTAREA COMISIEI SPECIALE PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind infiintarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul comun de specialitate al Directiei Generale Juridic, Contencios si Legislatie si Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii-Cadastru prin care se propune infiintarea, functionarea si organizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In vederea punerii in aplicare a Hotararii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;

            In conformitate cu prevederile art. 21 si 22  din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul prevederilor art. 38 lit.”f” alin. (3) si art. 99 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                            HOTARASTE:

 

Art. 1 . Se aproba infiintarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Bucuresti, in componenta prezentata in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Consiliile locale ale sectoarelor 1-6, institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale de subordonare locala, au obligatia de a transmite la cererea comisiei speciale, datele si documentele pe care le detin cu privire la domeniul public.

Art. 3. Comisia va efectua inventarul bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Bucuresti, conform metodologiilor privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar si al retelelor edilitare din localitati, aprobate prin Ordinele comune ale Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului si ale Presedintelui Oficiului de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 90/N/911/C.P. si respectiv nr. 91/N/912/CP din data de 02.06.1997.

Pentru identificarea bunurilor ce constituie patrimoniul public al municipiului Bucuresti vor fi avute in vedere si Normele privind organizarea inventarului patrimoniului aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 2388/15.12.1995 publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222/18.12.1995.

Art. 4. Pentru monitorizarea activitatii de inventariere a patrimoniului Municipiului Bucuresti se constituie o comisie formata din 7 consilieri generali, nominalizati in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Institutiile prevazute la art. 1 vor pune la dispozitia comisiei toate informatiile solicitate.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 Elena Zamfir- Ciurezu

SECRETAR GENERAL

 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 23.01.2003

Nr. 12

                                                                                                                                  Anexa 1

                                                                                         la H.C.G.M.B. Nr. 12/23.01.2003

 

 

COMPONENTA

Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc

domeniul public al municipiului Bucuresti

 

 

 

 

 

1.      PRESEDINTE:      PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

2.      SECRETAR:          SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

3.      MEMBRU:            DIRECTOR GENERAL

                        DIRECTIA GENERALA JURIDIC CONTENCIOS SI LEGISLATIE

 

4.      MEMBRU:            ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

 

5.      MEMBRU:            DIRECTOR GENERAL

DIRECTIA GENERALA ELABORARE BUGET SI EXECUTIE

BUGETARA

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Anexa nr. 2

                                                                                           la H.C.G.M.B. nr. 12/23.01.2003

 

 

 

 

 

 

COMPONENTA

Comisiei pentru monitorizarea activitatii de inventariere a patrimoniului

municipiului Bucuresti

 

 

 

 

-         Dl. consilier Giugula MIhai Doru

 

-         Dl. consilier Ciontu Gheorghe

 

-         Dl. consilier Cretu Valeriu

 

-         Dl. consilier Somanescu Gheorghe

 

-         Dl. consilier Galetuse Stelian

 

-         Dl. consilier Sandulescu Amilcar

 

-         Dl. consilier Stoica Adrian