Hotărârea nr. 119/2003

HOTARAREnr. 119 din 2003-04-22 HOTARIRE 119 din 22/04/2003 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA ACORDUL DE IMPRUMUT SUBSIDIAR INTRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE SI REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI, INCHEIAT LA 13 DECEMBRIE 2002
HOT. 119 22/04/2003
HOTARIRE 119 din 22/04/2003

HOTARIRE    119 din 22/04/2003

PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA ACORDUL DE IMPRUMUT SUBSIDIAR INTRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE SI REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI, INCHEIAT LA 13 DECEMBRIE 2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Acordul de Imprumut Subsidiar

intre Ministerul Finantelor Publice, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice si Regia Autonoma de Transport Bucuresti, incheiat la 13 decembrie 2002

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand scrisoarea Ministerului Finantelor Publice nr.101129/Ej din 18.04.2003;

            Tinand cont de solicitarea Prefecturii municipiului Bucuresti nr.P/7957/21.04.2003;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38(2), lit.”d”, “f” si “m” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba Actului Aditional nr.1 la Acordul de Imprumut Subsidiar intre Ministerul Finantelor Publice, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice si Regia Autonoma de Transport Bucuresti, incheiat la 13 decembrie 2002.

            Art.2- Se mandateaza Primarului General al Municipiului Bucuresti sa semneze in numele si pentru Consiliului General al Municipiului Bucuresti actul aditional precizat la art.1

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.119

 

 

 

 

ACTULUI ADITIONAL NR.1

 

 la Acordul de Imprumut Subsidiar

intre Ministerul Finantelor Publice, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice si Regia Autonoma de Transport Bucuresti, incheiat la 13 decembrie 2002

 

Avand in vedere:

-        Amendamentul nr.1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucuresti si la 25 februarie 2003 la Luxemburg, intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeana de Investitii si Consiliului General al Municipiului Bucuresti la Contractul de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti.

-        OUG nr.13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucurestisi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeana de Investitii si Consiliului General al Municipiului Bucuresti la Contractul de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr.489/2001 privind ratificarea acestui contract;

 

Acordul de imprumut subsidiar semnat la 13 decembrie 2002 intre:

 

1)      Ministerul Finantelor Publice (MFP), in calitate de reprezentant al Romaniei si de imprumutat, pe de o parte

si,

2)      Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in calitate de subimprumutat,

3)      Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice, in calitate de beneficiar final al proiectului si de executant, pe de o parte

se amendeaza dupa cum urmeaza (termenii din prezentul Act Aditional au aceeasi semnificatie ce cei din AIS):

 

1.      Definirea partilor contractante se modifica si va avea urmatorul continut:

“Ministerul Finantelor Publice, avand sediul in Bucuresti, str.Apolodor nr.17, sector 5, actionand in calitate de reprezentant al Romaniei si de imprumutat, numit in continuare “MFP” ca prima parte ;

Consiliului General al Municipiului Bucuresti, avand sediu, in Bucuresti, B-dul Elisabeta nr.47, actionand in calitate de subimprumutat, numit in continuare “Subimprumutat”, ca a doua parte;

Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti, avand sediul in Bucuresti, str.Cavafii Vechi nr.15, sector 3, actionand in calitate de beneficiar final si executant al componentei “Contorizarea vanzarii de caldura si apa potabila:.

 

2.      Se completeaza ori de cate ori apare in textul prezentului AIS, Legea nr.489/2001 cu sintagma “modificata prin OUG nr.13/2003”.

 

3.      Se elimina ori de cate ori apar in cuprinsul AIS referirile la Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB).

 

4.      Se inlocuieste ori de cate ori apare in cuprinsul AIS termenul de “Subproiect”, cu termenul de “Proiect”, dupa cum este definit la punctul 2 modificat din preambul.

 

5.      In preambul, punctul 1 se inlocuieste cu urmatorul text:

“Prin Contractul de finantare (numit in continuare “Contractul de finantare) semnat la Luxemburg in data de 18 decembrie 2000 si la Bucuresti in data de 19 decembrie 2000, ratificat prin Legea nr.489/2001, dintre Romania (numita in continuare Imprumutat), Banca Europeana de Investitii (numita in continuare BEI) si Consiliului General al Municipiului Bucuresti (numit in continuare Subimprumutat), amendat prin Amendamentul nr.1, convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucuresti si la 25 februarie 2003 la Luxemburg, intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeana de Investitii si Consiliului General al Municipiului Bucuresti si ratificat prin OUG nr.13/2003, s-a convenit ca BEI sa acorde Imprumutatului un imprumut (numit in continuare “Imprumutul”) in valoare de 41.450.000 EURO, pentru a fi utilizat exclusiv in scopul finantarii Proiectului privind infrastrustura urbsana in Bucuresti (numit in continuare “Proiectul”) asa cum este descris acesta in anexa la Amendamentul nr.1 la Contractul de finantare”.

 

6.      In preambul, punctul 2 se inlocuieste cu urmatorul text:

“Prin intermediul prezentului AIS incheiat intre MFP pe de o parte si Subimprumutat si RADET pe de alta parte, va fi disponibilizata, in conformitate cu Hotararea C.G.M.B. nr.259/2002 pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.176/2002, Subimprumutatului suma aferenta componentelor “Reabilitarea drumurilor urbane” si “Contorizarea vanzarii de caldura si apa potabila”, respectiv 41,45 milioane EURO, denumite in continuare “Proiectul”.

 

7.      In preambul, la punctul 3 dupa “Anexa A la Contractul de finanatare” se adauga textul “asa cum a fost modificata prin Amendamentul nr.1 la Contractul de finantare”.

 

8.      Articolul 1.01 se modifica cu urmatorul text:

“Prin prezentul AIS, MFP subimprumuta Subimprumutatului o suma echivalenta cu 41,45 milioane EURO (denumit in continuare “Subimprumut”), reprezentand parte din valoarea Proiectului, care urmeaza sa fie utilizat pentru finantarea in proportie de 50% a costurilor Proiectului.”

 

9.      Articolul 1.02 se modifica si se va citi dupa cum urmeaza:

“MFP delega Subimprumutatului inteaga autoritate si responsabilitate pentru executarea componentelor “Reabilitarea drumurilor urbane” si “Contorizarea vanzarii de caldura si apa potabila”, asa cum sunt descrise in anexa la Amendamentul nr.1 la Contractul de finantare si efectuarea tragerilor din sumele Subimprumutului.

Subimprumutatul este responsabil pentru coordonarea tuturor activitatilor Proiectului, precum si pentru executarea Proiectului prin intermediul Directiei Generale pentru Transporturi si Drumuri, din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si al operatorului municipal de distributie a energiei termice (denumit in continuare Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice - RADET).

In acest scop, Subimprumutatul va infiinta o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP), incadrata cu personal competent si dotata cu echipamentele  si facilitatile necesare realizarii Proiectului.

Subimprumutatul va comunica MFP, in scris, nominalizarea personalului desemnat sa asigure functionarea UIP, precum si competentele stabilite pentru fiecare membru al UIP. Orice schimbare intervenita in structura UIP, va fi comunicata in timp util de catre Subimprumutat la MFP.”

 

10.  Articolul 1.03 se modifica si se va citi dupa cum urmeaza:

“Asigurarea sumelor necesare acoperirii serviciului datoriei publice externe se va efectua, in conditiile prevederilor Art.4 din Legea nr.489/2001, asa cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.13/2003, astfel:

-Achitarea dobanzii aferente imprumutului pentru perioada de pana la data de 10 iunie 2006 se va asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - “Actiuni generale”, de la capitolul “Alte actiuni”.

-Rambursarea imprumutului, achitarea dobanzilor si a altor costuri aferente imprumutului pentru perioada 10 iunie 2006 - 10 decembrie 2015 vor fi suportate de catre Subimprumutat, acesta avand obligatia sa prevada anual, pana la terminarea rambursarii imprumutului in bugetul propriu, sumele necesare cu aceasta destinatie,”

 

11.  Articolul 1.04 se inlocuieste cu urmatorul text:

“Toate prevederile Contractului de finantare privind obligatiile Imprumutatului referitoare la realizarea celor doua componente ale Proiectului, precum si incepand cu data de 1 iunie 2006 rambursarea Subimprumutului si achitarea tuturor obligatiilor de plata referitoare la serviciul datoriei publice externe cu privire la Subimprumut sunt preluate mutatis mutandis de Subimprumutat, prin prezentul AIS.”

 

12.  Articolul 1.06 alineatul (1)  se inlocuieste cu urmatorul text:

“Contributia Romaniei la realizarea proiectului, reprezentand sumele necesare pentru finantarea componentelor proiectului, achitarea taxelor vamale, cheltuielilor neprevazute si a oricaror impozite si taxe aferente, datorate si platibile in Romania, va fi prevazuta anual prin legea bugetului de stat, in cadrul pozitiei globale privind transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe.”

 

13.  Articolul 1.06 alineatul (2)  se inlocuieste termenul “bugetul Subimprumutatului” cu termenul “bugetul local al Municipiului Bucuresti.”

 

14.  Articolul 1.07 alineatul (1)  se inlocuieste cu urmatorul text:

“(1) Finantarea Proiectului potrivit prevederilor din Contractul de finantare, asa cum au fost modificate prin Amendamentul nr.1, ratificat prin O.U.G. nr.13/2003, majorata cu valoarea impozitelor si texelor aferente Proiectului (respectiv cu taxa pe valoare adaugata), precum si realizarea acestuia se va asigura pe intreaga perioada de executie, distinct pe componenetele prevazute in Anexa A la Amendamentul nr.1 la Contractul de finantare, care se vor aproba de catre CGMB pe categorii de cheltuieli si surse de finantare, conform Anexei 1 (Plan de finantare) si Anexei 2 (Plan de achizitii) la prezentul Act Aditional la AIS.”

 

15.  Articolul 1.08  se inlocuieste cu urmatorul text:

“Subimprumutatul va realiza Proiectul cu diligenta si eficienta necesara, in concordanta cu descrierea tehnica si termenul specificat in Anexa A la Amendamentul nr.1 la Contractul de finantare, care pot fi modificate periodic, cu acceptul BEI si MFP.”

 

16.  Articolul 1.09  se inlocuieste cu urmatorul text:

“Subimprumutatul va infiinta in cadrul structurii sale organizatorice un departament care va fi responsabil de coordonarea si supervizarea tuturor activitatilor necesare realizarii Proiectului, conform art.6 paragraful 6.11, alin.A din Contractul de finantare.”

 

17.  Articolul 1.10  se modifica dupa cum urmeaza:

“Subimprumutatul va tine evidentele financiar-contabile pentru gestionarea in lei si in valuta a Subimprumutului, in conturi distincte, precum si pentru rambursarea sumelor Subimprumutului, plata dobanzilor, comisoanelor si a celorlalte costuri aferente acestuia si va raporta la MFP potrivit legislatiei in vigoare.”

 

18.  Articolul 1.11  se modifica dupa cum urmeaza:

“Subimprumutatul va raspunde, cu promptitudine, tuturor cerintelor MFP privind prezentarea de informatii si raportari in legatura cu modul de utilizare a fondurilor in valuta si lei. Subimprumutatul va transmite la MFP, la cerere, in cel mult 2 zile lucratoare de la data cererii, copii ale tuturor documentelor de implementare (achizitii, trageri si alte documente solicitate) remise direct de Subimprumutat la BEI. De asemenea,  Subimprumutatul va intocmi si remite MFP (Directia generala a finantelor publice externe) formularele de raportare privind Subimprumutul, dupa cum este prevazut in Normele Metodologice pentru aplicarea Legii datoriei publice nr.81/1990.”

 

19.  Articolul 2.01 se completeaza in final cu textul “precum si a conditiilor preliminare din Amendamentul nr.1 la Contractul de finantare”.

 

20.  Articolul 2.02 se completeaza dupa cum urmeaza:

“.... si contul de dobanzi si comisioane aferente Subimprumutului in care se vor acumula dobanzile bonificate la contul Subimprumutatului si comisioanele si spezele bancare aferente efectuarii operatiunilor din contul Subimprumutatului.

Cheltuieilie legate de functionarea contului Subimprumutatului se vor acoperi din dobanda bonificata la contul Subimprumutatului si in cazul in care sumele necesare acumulate in acest ultim cont  sunt insuficiente, din veniturile proprii ale Subimprumutatului.”

 

21.  Articolul 2.06 se modifica si se va citi dupa cum urmeaza:

“Suma Subimprumutatului va putea fi trasa in limita a 8 transe, care pot fi fiecare in valoare de cel putin echivalentul a 5 milioane EURO (cu exceptia ultimei trageri), si fiecare nu va depasi echivalentul a 15 milioane EURO, in conformitate cu prevederile art.1.02 A din Contractul de finantare, dar nu mai mult de 41,45 milioane EURO.”

 

22.  Articolul 2.08 se inlocuieste cu urmatorul text:

“Platile aferente contracteleor incheiate in cadrul Proiectului, finantate din sumele imprumutului, se vor efectua dupa cum urmeaza:

-        direct in valuta, din contul Subimprumutului;

-        in lei, din contul 50.37 “Disponibil din imprumuturi externe pentru finantarea obiectivelor aprobate”, subcontul analitic “Disponibil din imprumutul BEI pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti” deschis la Trezoreria Sector 1 pe seama Subimprumutatului”.

 

23.  Inceputul fiecarui paragraf al articolului 3 se completeaza cu urmatorul text:

“Incepand cu data de 1 iunie 2006.......”

 

24.  Articolul 3.03 paragraful (b) se inlocuieste cu urmatorul text:

(b) “Achitarea dobanzii aferente imprumutului pentru perioada de pana la data de 10 iunie 2006 se va asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - “Actiuni generale”, de la capitolul  “Alte actiuni”.

 

25.  Articolul 4.01 se completeaza cu urmatorul paragraf:

“(3) comision de restructurare, conform prevederilor art.III, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.13/2003, in valoare de 50.000 EURO, care se achita prin deducerea corespunzatoare din valoarea primei trageri.”

 

26.  La articolul 5.01, se inlocuieste textul “Rambursarea imprumuturilor contractate de stat” cu textul “Rambursarea imprumuturilor externe contractate de stat” iar paragraful (4) se inlocuieste cu urmatorul text:

“(4) La terminarea Proiectului, soldul favorabil inregistrat la contul Subimprumutatutului in care  se bonifica dobanda si se debiteaza comisoane si speze bancare, se face venit la bugetul de stat.”

 

27.  Articolul 5.01, inceputul paragrafelor 2(a) si 2(b) se completeaza cu urmatorul text:

“Incepand cu data de 1 iunie 2006....”

 

28.  Articolul 6.01 se inlocuieste cu urmatorul text:

“Fiecare suma platibila BEI de catre MFP, conform prevederilor Contractului de finantare, va fi datorata si platibila de Subimprumutat la MFP conform prevederilor art.1.03 coroborat cu prevederile de la pct.3, 4 si 5 din prezentul Act Aditional la AIS”.

 

29.  Inceputul articolului 6.03 se completeaza cu urmatorul text:

“Incepand cu anul 2006...”

 

30.  Articolul 6.04 se inlocuieste cu urmataorul text:

“Alte sume datorate de MFP la BEI, conform prevederilor Contractului de finantare, sunt platibile de catre Subimprumutat la MFP la data specificata in notificare transmisa de MFP la Subimprumutat in acest scop, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data transmiterii notificarii, cu exceptia comisionului de restructurare prevazut la art.4.01 (3) la prezentul AIS.”

 

31.  Articolul 7.09 paragraful (a) se completeaza in final cu textul “din Anexa A la Amenadamentul nr.1 la Contractul de finantare.”

 

32.  Articolul 8, paragraful 8.01 si 8.02 se va inlocui termenul “majorari de intarziere” cu termenul “dobanzi”.’