Hotărârea nr. 116/2003

HOTARAREnr. 116 din 2003-04-22 HOTARIRE 116 din 22/04/2003 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 86/2003
HOT. 116 22/04/2003
HOTARIRE 116 din 22/04/2003

HOTARIRE    116 din 22/04/2003

PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 86/2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.86/2003, privind atribuirea in folosinta gratuita Teatrului National, pe o perioada de 10 ani a unui numar de 100 de

amplasamente pentru montarea unor panouri de afisaj pentru spectacole

 

            Avand in vedere adresa Teatrului National nr.1419/6/17.04.2003;

            Vazand Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza art.55(1) din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa, pentru elaborarea actelor normative si art.17 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul aer.38 alin.2, lit.”f” si art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Art.1 al Hotararii C.G.M.B. nr.86/2003 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

            “Art.1- Se apoba atribuirea in folosinta gratuita Teatrului National “I.L.Caragiale” Bucuresti pentru o perioada de 10 ani, a unui numar de 100 de amplasamente, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru montarea unor panouri de afisaj pentru spectacole, teatrul putandu-se asocia, in vederea realizarii acestor investitii, precum si pentru realizarea de venituri extrabugetare”.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.116