Hotărârea nr. 115/2003

HOTARAREnr. 115 din 2003-04-22 HOTARIRE 115 din 22/04/2003 PRIVIND ATRIBUIREA SPATIULUI DIN BD. UNIRII NR. 37, BL. A1, PARTER IN SUPRAFATA DE 2520 M.P., IN ADMINISTRAREA AGENTIEI NATIONALE ANTI-DROG
HOT. 115 22/04/2003
HOTARIRE 115 din 22/04/2003

HOTARIRE    115 din 22/04/2003

PRIVIND ATRIBUIREA SPATIULUI DIN BD. UNIRII NR. 37, BL. A1, PARTER IN SUPRAFATA DE 2520 M.P., IN ADMINISTRAREA AGENTIEI NATIONALE ANTI-DROG

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind atribuirea spatiului din B-dul Unirii nr.37, bl.A1, parter in suprafata de

2.520 m.p., in administrarea Agentiei Nationale Anti-Drog

 

            Vazand solicitarea Agentiei Nationale Anti-Drog;

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38, alin.2, lit.”f” si art.125 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba transmiterea in administrarea Agentiei Nationale Anti-Drog a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, proprietate privata a municipiului Bucuresti, situat in B-dul Unirii nr.37, bl.A1, parter in suprafata de 2.520 m.p., in vederea stabilirii sediului institutiei.

            Art.2- Predarea-primirea spatiului se va realiza pe baza de protocol incheiat in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

            Art.3- Schimbarea destinatiei spatiului prevazut la art.1, atrage dupa sine revocarea de drept a hotararii.

            Art.4- Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Agentia Nationala Anti-Drog vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.115