Hotărârea nr. 111/2003

HOTARAREnr. 111 din 2003-04-22 HOTARIRE 111 din 22/04/2003 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 28506 M.P., SITUAT LA INTERSECTIA BD. TIMISOARA CU STR. LUJERULUI, SECTOR 6, PENTRU REALIZAREA EXTINDERII UNUI COMPLEX COMERCIAL
HOT. 111 22/04/2003
HOTARIRE 111 din 22/04/2003

HOTARIRE    111 din 22/04/2003

PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 28506 M.P., SITUAT LA INTERSECTIA BD. TIMISOARA CU STR. LUJERULUI, SECTOR 6, PENTRU REALIZAREA EXTINDERII UNUI COMPLEX COMERCIAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

HOTARARE

privind privind concesionarea unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 28.506 m.p., situat la intersectia Bdul Timisoara cu Str.Lujerului, sector 6, pentru realizarea extinderii unui complex comercial

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare Hotararea Consiliului Local al sectorului 6 nr.185/28.11.2002, prin care se aproba Proiectul de Urbanism de Detaliu pentru realizarea unui complex comercial;

            In conformitate cu prevederile art.12, lit.”a” si lit.”e” din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata si completata prin Legea nr.453/2001 si ale art.1(2) si art.3 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            In temeiul prevederilor art.38(2), lit.”f”, “h” si art.125 (1) ale Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1- Se aproba concesionarea directa catre S.C. “ANCHOR MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT” S.A., a terenului in suprafata de 28.506 m.p., situat la intersectia Bdul Timisoara cu Str.Lujerului, sector 6, identificat conform planului anexat, in vederea realizarii extinderii complexului comercial in curs de finalizare, complex  aflat in proprietatea S.C. “ANCHOR MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT” S.A.

            Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor Certificatului de Urbanism nr.280/16T/11.02.2003.

            Art.2- Durata concesionarii este de 49 de ani.

            Art.3- Redeventa se va determina, la perfectarea contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr.218/1997.

            Art.4- Orice litigiu privind suprafata de teren concesionata, aparut ulterior incheierii contractului de concesiune, va fi solutionat de catre concesionar fara a fi implicata - administrativ sau financiar - Primaria Municipiului Bucuresti.

           

 

 

 

 

 

 

 

Art.5- Primarul General al municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice va incheia contractul de concesiune, iar Directia Urmarire Creante si Facturi va raspunde de incasarea redeventei.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

               

Bucuresti, 22.04.2003

Nr.111