Hotărârea nr. 98/2002

HOTARAREnr. 98 din 2002-04-18 HOTARIRE 98 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA DEPOZIT, SEDII BIROURI SI SERVICII, PE UN TEREN SITUAT IN BD. MARASESTI NR. 6, SECTOR 4
HOT. 98 18/04/2002
HOTARIRE 98 din 18/04/2002

HOTARIRE     98 din 18/04/2002

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA DEPOZIT, SEDII BIROURI SI SERVICII, PE UN TEREN SITUAT IN BD. MARASESTI NR. 6, SECTOR 4

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea depozit, sedii birouri si servicii, pe un teren in suprafata de 15236 mp,

situat in Bd.Marasesti nr.6, sector 4

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

-       Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului - DGUAT: aviz 6M/4/2001;

-       Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al Municipiului Bucuresti : aviz 145/2001;

          Tinand seama de prevederile:

-       Legii nr.453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-       Ordinului MLPAT nr.91/1991;

-       Hotararii Guvernului nr.525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

-       PUG - Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr.269/21.12.2000.

          In temeiul prevederilor art.38(k), combinat cu art.46 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articolul 1 - Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea depozit, sedii birouri si servicii, pe un teren in suprafata de 15236 mp, situat in Bd.Marasesti nr.6, sector 4.

          Articolul 2 - Terenul care face obiectul documentatiei de urbanism este teren proprietate persoana juridica S = 15236 mp, conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO3 nr.6951/03.12.2001.

          Articolul 3 - Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

          Articolul 4 - Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

          Articolul 5 - Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 2 (doi) ani.

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 18.04.2002

Nr.98