Hotărârea nr. 95/2002

HOTARAREnr. 95 din 2002-04-18 HOTARIRE 95 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA SEDIU BIROURI, PE UN TEREN SITUAT IN STR. IZVOR NR. 86, SECTOR 5
HOT. 95 18/04/2002
HOTARIRE 95 din 18/04/2002

HOTARIRE     95 din 18/04/2002

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA SEDIU BIROURI, PE UN TEREN SITUAT IN STR. IZVOR NR. 86, SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea sediu birouri, pe un teren in suprafata de 462,71 mp,

situat in str.Izvor nr.86, sector 5

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu in municipiul Bucuresti;

            Vazand avizele obtinute de la:

-        Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului - DGUAT: aviz 3CA3/2/27.02.2002;

-        Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al Municipiului Bucuresti : aviz 22/2002;

            Tinand seama de prevederile:

-        Legii nr.453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-        Ordinului MLPAT nr.91/1991;

-        Hotararii Guvernului nr.525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

-        PUG - Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr.269/21.12.2000.

            In temeiul prevederilor art.38(k), combinat cu art.46 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articolul 1 - Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea sediu birouri, pe un teren in suprafata de 462,71 mp, situat in str.Izvor nr.86, sector 5.

            Articolul 2 - Terenul care face obiectul documentatiei de urbanism este teren proprietate persoana fizica S = 372 mp, conform Contractului de vanzare-cumparare nr.889/16.05.2001 si teren domeniul privat al municipiului Bucuresti S = 90,71 mp, zona de acces.

            Articolul 3 - Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Articolul 4 - Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Articolul 5 - Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 2 (doi) ani.

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 18.04.2002

Nr.95